45. Sayı

Kur’ân harflerinin maddî sırları

Kur’ân-ı Kerîm, Allahu Teâlâ’nın kelam (konuşma) sıfatının en yüksek mertebede bir tecellisidir. İsm-i Azam’dan ve bütün isimlerin en azamî mertebelerinden gelmiştir.

Zaman-ı istikbalde bekliyorken bizleri, Regâip ve Miraç’ın burçlarıyla yükselip rahmet ve mağfiret iklimine geliyoruz, “Ramazan”.?eytanları zincirlerle denizlere gömerken, ruh ve kalpleri esâretten kurtarıp, mânevî ummanına daldırırsın” Ramazan”.

Rabbimize şükürler olsun yine bir Ramazan ayına girdik. Seksen küsur sene ibâdetli bir ömr-ü bâkiyi temin eden Ramazan-ı ?erifinizi bütün ruh u canımızla tebrik ve her gecesi bir nevi Leyle-i Kadir hükmünde hakkımızda fayda vermesini Rabbimizden niyaz ederiz.

Toplumsal şuur

Toplum Mühendisliği, hükümetler veya özel gruplar tarafından toplumun geniş bir kesiminin tavır ve sosyal davranışları üzerinde etkide bulunacak çabalara atıfla, siyâset biliminde kullanılan bir kavramdır.

3. Milletlerarası Bedîüzzaman ve Risâle-i Nur Sempozyumu

Sempozyum, 5-6 Haziran tarihlerinde Hayrat Vakfı tarafından Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde birbirinden değerli tebliğlerle gerçekleştirildi.Sempozyumun yapıldığı iki günde, ikişer olmak üzere toplam dört oturum gerçekleştirildi.

Hayat Bin Kays el-Harranî

“Ümmetimin âlimleri İsrailoğulları’nın peygamberleri gibidir.” hadisine mazhar olmuş yüz binlerce ulema, dünyada iken tasarruf ve himmetleriyle nurânî meyveler yetiştirdikleri gibi, dar-ı bekaya göçtükten sonrada insanlar üzerinde mânevî himmet ve tasarruflarını devam ettirmişlerdir.

İftarlar ve diş kirası

Bundan elli beş altmış sene evvel zamanın padişahı (Sultan 2. Abdülhamid) birçok sebeplerle, Ramazanlara fevkalade ehemmiyet verirdi. Evvela dindardı. Bu mübârek ayı tes’id eder (kutlar), ona hürmet ederdi.

İlk Netice: İnsan: 1 İblis: 0

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de bir takım ibretli hâdiseleri zikrettikten sonra, şöyle nida eder “Sizler akıl etmez misiniz?”, “Sizler düşünmez misiniz?” Hâdiselerin iç yüzlerini anlamaya davet eden bu çağrılar, bize Allah (cc)’ın Hakîm ismini nazar verir.

Ramazan 1431 mübarek olsun!

Ağustos sayımızı tamamlayıp baskıya vermeye saatler kala, bu satırları yazdığım gün, 1431’in Ramazan-ı ?erif’ine yirmi gün kalmıştı. Siz dergiyi okumaya başladığınızda on beş günden az kalmış olacak. Yeni bir heyecan, yine bir tazelenme mevsimi, arınma, sâfileşme vakti yaklaşacak.

Dostların en sâdığı

Ey Kur’ân! İnsanlık namına sana sonsuz minnetlerimi arz ediyorum. Çünkü insan nesli seninle bütün mahlûkat tabakalarının en zirvesine tırmandı. Yaratılmışların en kıymetlisi, en şereflisi oldu.

40 ambar

Hacerü’l-Esved Cenâb-ı Hak, Hz. İbrahim’e (as) insanların ibâdet edeceği bir mescid inşa etmesini emredince; Hz. İbrahim (as) ve oğlu Hz. İsmail (as) Kâbe’yi inşa etmeye başladılar.

Vefatından sonra tasarrufu devam eden zâtlar

?eyh Muhammed Hattar Efendi, “el-Mevsuletü’l-Yusufiye fî Beyâni Edilletü’s-Sofiyye” adlı eserinde şöyle bir mesele naklediyor: “Bütün evliyaların ruhları arşın altında hususî bir makamda, Allah’ın huzurunda bulunur.

Şifrenizi mi unuttunuz?