146. sayı

Hasbihal

İnsanın sıhhi olarak, fikri olarak, bilinç olarak kendinden uzaklaştığında sarsılarak muhatap olduğu bir cümle vardır, “Kendine Gel!”Biz de bu ay kapağa bu cümleyi taşıdık ve “Kendine Gel!” dedik. Gelinecek “kendi” üze­rinden bir tefekkür ve sorgulama gerçekleştirdik. Biliyoruz ki fert ve toplum olarak kendimize gelmeye ihtiyacımız var. Zira kendimizde değiliz.

Türk Kızılayı

11 Haziran 1868 ta­ri­hi­nde “Osmanlı Ya­ra­­lı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla ku­ru­­­lan Kızılay, 1877’de “Os­­­manlı Hi­lal-i Ahmer Cemiyeti”, 1923’de “Türkiye Hi­lal-i Ahmer Ce­­miyeti”, 1935’te “Tür­kiye Kı­zı­lay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye Kızı­lay Derneği” adını almıştır.

Kalbine Hükmeden Avrasya’ya Hükmeder

ABD Başkanı Carter döneminde, Başkanın ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış olan, Başkan Obama tarafından ise en önemli 10 Amerikalı düşünürden birisi olarak nitelendirilen Zbigniew Kazimierz Brzezinski; ABD’de 1997’de yayınlanan ve daha sonra Türkçeye de tercüme edilmiş olan Büyük Satranç Tahtası kitabının daha hemen başında komplo teorileri üretmeye imkan vermeyecek kadar açıklıkta, her hangi b...[Devamını Oku]

Kâinat Kitabını Okumak

Âlemlerin yaratıcısı ve tek sahibi olan Hz. Allah, âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed’i (sav) insanlar ve cinlere mükemmel bir rehber olarak gönderdi. Yine Cenâb-ı Hak bu imtihan dünyasında rızasına uygun bir hayatın nasıl yaşanacağını apaçık anlatan Kur’an-ı Hakim’i peygamberi vasıtasıyla kullarına beyan etti.

Musibetleri Gerçek Manasıyla Anlamak

Alem-i İslam’ın içinde bulunduğu durum, özellikle mazlum coğrafyaların halleri, şuur sahibi ehl-i imanı elem içinde bırakıyor. Bazen bu hüzün ve elem çok tahrik edildiğinde, insan itidal ve istikametini kaçırabiliyor. Aç ve zayıf çocukların ve savunmasız kadınların hallerini, buna mukabil elimizden fazla bir şey gelmediğini düşündüğümüzde çaresiz bir hüzün basıyor.

Hadis ve Sünnet Karşıtlığı

Sünnet ve hadis, yaygın olarak birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. Hadis, Hz. Peygamber (sav)’in 23 senelik peygamberlik hayatında Kur’an-ı Kerim dışında yaptığı açıklamalar, sorulara verdiği cevaplar, davet, irşad faaliyetleri, söz, fiil ve takrirleridir. Sünnet ise, onun (sav)örnek fiilleri, dinde takip ettiği yoldur.

İrhâsât

Nübüvvet-i Ahmediye’nin (sav) delâili, evvelâ iki kısımdır. Birisi, ‘irhâsât’ denilen, nübüvvetten evvel ve velâdeti vaktinde zuhûr eden hârikulâde hâllerdir. İkinci kısım, sâir delâil-i nübüvvettir. (Zülfikar, s. 229)

Hakka Yükselen Sözler

Emr-i hak vaki olduğunda dualarla yâd edilmek için, bir lisanın bin lisan olması için, bir hayata bedel bin hayatı kazanabilmek için, hakka yükselen sözler söylemek lazım. Hakka yükselen sözler mübarek, nurani ve tayyib sözlerdir. Hakka yükselen sözler, sözlerin en güzelidir.

Modernizm ve Post-Modernizm Arasında Hakikati Yitiren İnsan

Batı’da tezahür eden aydınlanma düşüncesiyle birlikte sonsuzluktan koparılan insan, bilgi ve imanın birbirinden ayrıştırılması gerektiği iddiasıyla, varoluşun anlamını bozmada ne denli mahir olduğunu göstererek; yeni dinler/metafizikler olarak algılanabilecek bütüncül/evrenselci iddialara girişme cüretini de kendinde bulmuştur maalesef.

Zaman ve Mekânın Emanetçileri

Gençlik hayatın en bereketli yılları… Zinde, güçlü, ümit dolu, bir o kadar da heyecanlı. Çocuksu düşüncelerden sıyrılıp hayata ve hayatın gayesine dair bakış açılarının geliştiği, itirazların şekillendiği, “Benim de söyleyecek sözüm var!” denilmeye başlandığı çok hususi bir dönem.

İman hem dünya hem ahiret saadetine vesile olan bir intisaptır. Kulun Rabbi ile olan irtibatının en kuvvetli kanalıdır. İnsan, iman ile değer ve kıymet kazanır. Kıymetini, yüksek derecelere kadar çıkarabilir. Ve letaif-i Rabbaniye olan hissiyatlarını, ancak iman şuuru ile tatmin edebilir ve o hissiyatlara huzur bulabilir.

İkinci Reşhanın Tahlili-1

“O nuranî burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ ve tevatürüyle teyid ediliyor. Öyle de, Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semâviyenin yüzler işârâtı ve irhâsâtın binler rumuzâtı ve hâtiflerin meşhur beşârâtı ve kâhinlerin mütevatir şehâdâtı ve şakk-ı kamer gibi binler mu’cizâtının delâlâtı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi, zâtında gayet kemâldeki ahlâk-ı hamîdesi ve vazif...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?