140. Sayı

Editör’den

METİN UÇAR Vakıf İnsanlara İhtiyacımız Var Bir gün Halife Hz. Ömer bir mecliste hazır bulunanlara şöyle sual eder: “Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdiniz?” Birisi, “Benim falan vadi dolusu altınım olsun isterim. Onu harcayarak İslâm’a daha çok hizmet edeyim diye.” dedi. Bir başkası, “?u kadar sürüm (davar, koyun, keçi), mal ve mülküm olsun isterdim. Gerektikçe onları sarf eder...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Tophane-i Âmire İstanbul’un fethinin ardından kendi adıyla anılan semte inşa edilen Tophane, Osmanlı Devletinin en önemli silah üretim merkezlerinden biriydi. Sultan II. Bayezid zamanında artan ihtiyacı karşılamak için odalar eklenerek genişletilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise mevcut binaların tamamı yıkılmış, yerine yeni ve büyük bir bina inşa edilmiştir. Evliya Çel...[Devamını Oku]

Nebevî Bir Duruş: Vakıflık

TARIK ÇELİK Lügatte öncelikle “durma/duruş” şeklinde anlamlandırılmakla birlikte ıstılahi olarak “bir malı, menfaati ammeye ait olmak üzere herkesin faydalanması için Allah’ın mülkü hükmüne koyarak üstündeki mülkiyet (temlik ve temellük) hakkını kaldırma” manası verilmiştir.

Aziz Olan Allah, Himmeti Yüce Olanı Yüceltir

AHMED HÜSREV ACAR Yeryüzü meydanında ve gökyüzü kubbesinde zerrelerden yıldızlara kadar her şey müthiş bir faaliyet içerisindedir. Hiç durmadan çalışan, bıkmadan, usanmadan hareket eden varlıklar, vazifelerini fütur getirmeden dikkatle yerine getiriyorlar. Evet, Rabbimiz dünyayı, daima işleyen bir fabrika suretinde yaratmıştır. Âlemde durağanlığa, atalete, başıboşluğa yer yoktur.

Birinci Reşhanın Tahlili

NECATİ İLMEN و?م?ا م?د?حْتُ مُح?مّ?داً بِم?ق?ال?تِى و?لٰكِنْ م?د?حْتُ م?ق?ال?تِى بِمُح?مّ?دٍ ع?ل?يْهِ الصّ?لا?ةُ و?السّ?لا?مُ Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsâf-ı Muhammediyedir (asm). On Dört Reşahâtı tazammun eden On Dördüncü Lem’anın;

İtaat

MURAT A?CIL İslam, insaniyet-i kübra olan en büyük, yüce bir mertebedir. Cenab-ı Hak bu mertebeye her Müslüman’ın ulaşmasını, hem günde kırk defa okunan Fatiha’daki “Ancak sana ibadet (itaat ) ederiz ve ancak senden yardım dileriz”1 ayetiyle, hem de bu manayı ifade eden fiillerin yapılmasını emrederek istemektedir. Zira insan bunun için yaratılmış ve baştanbaşa kâinat bu gayeye matuf olarak hadsiz...[Devamını Oku]

Bedendeki San’at: Yaşlanmak

DR. ABUZER ÖZKAYA Her bir hayvan, hususen insan Cenab-ı Hakk’ın öyle sanatlı bir eseridir ki; üzerindeki harikuladelikler yaratıcısını ispat eder.

Gelişmenin ve İlerlemenin Esasları

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Ehl-i İslâm dünyaya ve hırsa sevk olunmağa ve teşvik edilmeğe muhtaç değildirler. Terakkiyât ve asayişler, bununla te’mîn edilmez. Belki mesâîlerin tanzîmine ve mâbeynlerindeki emniyetin te’sîsine ve teâvün düstûrunun teshîline muhtâcdırlar. Bu ihtiyâç da, dînin evâmir-i kudsiyesiyle ve takvâ ve salâbet-i dîniye ile olur.”(Bedîüzzaman Saîd Nursî, Lem’alar, Sayfa 128)

En Sevgiliyi Ziyaret

KÜR?AT İMANLI Uçağa bindiğinde kalbi küt küt atıyordu. Sevgiliye, En Sevgiliye kavuşacak olmanın heyecanı bü­tün benliğini sarmıştı. Dili de­vamlı salavat okuyor, aklı En Sevgiliyi düşünüyordu. Bu güne ka­dar çok kişilere En Sevgiliyi an­latmıştı. Tanıtmıştı. Ama böy­lesi ilk defa oluyordu. ?u an ne sevgili eşi, ne sevgili ana ba­bası ve ne de sevgili yavruları ak­lına geliyordu. Gözlerinden dam­l...[Devamını Oku]

Matematiğin Gücü Aşkına

İBRAHİM ERGÜN Karıncaların nasıl bu kadar ağırlıkta yük taşıdıklarına hayran kalmıştı Ömer. Öğretmenleri karıncaların kendi ağırlıklarının 50 katı kadar yük taşıdıklarını söylemişti ama pek umursamamıştı. ?imdi gözüyle buna şahit oluyordu. Oturduğu taşın altına karıncalar yuva yapmış. Karıncaların her biri bir yönden geliyor, yuvaya yarım metre kala sıraya giriyorlardı. Eğitim almış askerler gibi ...[Devamını Oku]

Doğruluk ve İnsan

RIDVAN GENÇ Doğruluk bizlerin fıtratında var olan en mukaddes erdemlerden biridir. Dolayısıyla bizler onu kazanmayı değil, muhafaza etmeyi başarmalıyız.

Şifrenizi mi unuttunuz?