03. Sayı

Resûlullah (asm)’ın dilinden namaz

و?ع?نْ ج?ابِرِ بْنِ ع?بْدِ اللّٰهِ ر?ضِي? اللّٰهُ ع?نْهُم?ا ع?نِ النّ?بِيِّ ص?لّ?ى اللّٰهُ ع?ل?يْهِ و?س?لّ?م? ق?ال:?مِفْت?احُ الْج?نّ?ةِ, ا?لصّ?ل?اةُ.ر?و?اهُ الدّ?ارِمِيُّ Câbir b. Abdullah (ra) Peygamber Efendimiz (asm)’ın şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:

Bir Soru, Bir Cevap

SORU: Hadiste dinin direği olarak bildirilen 5 vakit namazı kılmakla ömrümüzün ne kadarını âhireti kazanmak için sarf etmiş olduğumuzu hiç düşündünüz mü?

İrfan Kaynaklarımız

Merhaba! Yepyeni bir sayı ile huzurlarınızdayız; Rabbimize hudutsuz hamd ve senâ, Resûlüne nihâyetsiz salât ve selâm olsun!

Sudaki Âhenk: Ebrû

Ebrû, renk cümbüşü ve hazırlanış tekniği açısından çekici olduğu kadar, klâsik kitap san’atlarımız içinde semeresi en kısa zamanda elde edilen bir san’attır. Bu sanatın menşei hak­kında kesin bir hüküm vermek çok zordur.

Namazsızlıktan Kurtuluş Çareleri

Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde sened yok ki, ona mâliksin. Öyle ise hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Lâakal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye (âhiret sandığı) olan bir mescide veya bir seccadeye at.

Kalbiniz ne kadar temiz?

Düşünelim ki, Allah her gün 24 milyardan daha değerli olan 24 saatlik bir sermayeyi elimize veriyor ve yalnızca bunun bir saatini ibâdete tahsis etmemizi istiyor. Biz 24 saatten birini ibâdete tahsis etmez ve “kalbim temiz” dersek bu söz ne kadar doğru olur?

Sarık Sünneti

Madem Allah, namaz esnâsında ziynetlerimizle onun huzuruna çıkmamızı istiyor. Ve madem sarık mü’minin tâcı, süsüdür, öyleyse namaz esnasında sarık sarmak da, Allahın rızâsını üzerimize celbeder. Bu yüzden sarıkla kılınan namazın sevâbı, sarıksız kılınan namazın sevâbından daha fazladır.

İşte huzurundayım Allah’ım!

Elimi musluğa uzattığımda Ezân-ı Muhammedî başlamıştı. Tekbîrler semâya Rabb’bin azametini haykırırken bizi de namaza hazırlıyordu. Allah’a şükür namaza yetişebilmiştik. Beşiktaş Ortaköy yolunda sol tarafı gösteren Yahyâ Efendi (ks) levhası, Arnavut kaldırımlı dik yokuş, kabirler, kediler…

Kâinatın Ortak Dili Namaz

İnsan öyle bir makamdadır ki, namazı bile bütün mahlukatın ibâdetlerinin hulasasıdır. Hem mahlûkatın ortasında durmuş, Habîbullah’tan aldığı dersi bütün kâinat nâmına okuyan bir halîfedir. Rabbimizin, “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım” buyurmuş olması, insanların ve cinlerin en mühim ve büyük vazifesinin Allah’a (cc) kulluk ve ibâdet olduğunu aşikâre ifade etmekted...

Hüşyar Kalplerin İbadeti: Tehecüd Namazı

İnsanların uykuda olduğu, gecenin karanlığa büründüğü, hayvanların yuvalarına çekildiği, sessizliğin hâkim olduğu, rahmet meleklerinin ibâdet edenlerin üzerine ve hânelerine Allah’ın rahmetini saçtığı bir anda, kabirde aydınlık ve nefes olacak teheccüdü kılmak ne kadar kıymetlidir. Nice asırlar vardır ki, onlara gaflet asırları denir. Bu asırlar, zamanın boşa harcandığı, insanların kendilerini ins...

Namaz Dinin Direğidir

İslamı’n beş şartı vardır, buna sen böyle iman et!Namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şehadet. “Essalatu imadüddin” buyurdu peygamberim,İşittim ve kabul ettim, amel ettim, eda ettim.

Kurtuluş Fermânı

Kim ki candan bağlanır cânânına,Zikr-i Hak’la güç katar îmânına. Rûhunu rabteyleyip Rahmânına,Son verir gaflet ile isyânına…Uy Kitâb’a, sünnete, kıl istinad!Mezheb-i bâtılda mefkûd-ı îtimad!

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?