Arif Emre GÜNDÜZ

Arif Emre GÜNDÜZ

Molla Câmî

Molla Câmî, ismi Risâle-i Nûr’da da geçen ve yazdığı eserler medreselerde ders kitabı olarak okutulan büyük bir âlimdir. Bedîüzzaman Hazr... [Devamını Oku]

İman-Küfür Mücadelesinde Neden Müslümanlar Yenilgiye Uğruyorlar?

Zamanında ehl-i küfrün fitneleriyle tembelleşen, ekonomik açıdan zayıflayan, ilimsiz bırakılan ve İslâmiyet’ten uzaklaştırılan geniş Mü... [Devamını Oku]

Günceli Kaçırma Korkusu

“Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti ... [Devamını Oku]

Sömürgecilik

Günümüzde lafta sö­mürgecilik bitmiş gibi görünse de aslında farklı şekillerde devam etmektedir. Yaşanan bazı hadiseler ise artık gizlener... [Devamını Oku]

Din Dersleri

“…meşâgil-i dünyeviye dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir sûrette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. En ... [Devamını Oku]

Mezheb İmamlarının Yaşadıkları Sıkıntılar

Dört hak mezhebin bu dört imâmı sadece ilimleriyle değil, aynı zamanda hayatlarıyla da bizlere örnek olmaktadırlar. Hepsi de her zaman hakkı s... [Devamını Oku]

Risâle-i Nûr’un Dili

“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme!”  İnsanların hayatlarında dö... [Devamını Oku]

Yönlendiriliyor muyuz?

Günümüzde, özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan ve kimi zaman bir olayı gösteren kısa videolar, kimi zaman da arkadan geçen hareketli... [Devamını Oku]

İnsan ve Mekân

Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır, derler. Aynen sıvılarda olduğu gibi insanlar da bulundukları mekânlara göre manen şekil alırlar. K... [Devamını Oku]

Osmanlı Evi

Doğduğum ve büyüdüğüm şe­­­hir olan Malatya’da çocuklu­ğum­dan hatırladığım en önemli görüntü iki katlı, cumbalı evlerdi. Yan ... [Devamını Oku]

İslâm Ahlakına Göre Hayâ Sahibi Olmak

 “... (Allah’ım!) Beni güzel ahlâka eriştir. Senden başka güzel ahlâka eriştirecek yoktur. Kötü ahlâkı benden uzaklaştır. Senden başk... [Devamını Oku]

Ayrıcalıklar Dünyası

“Zeyd bin Sâbit, Ömer’le sıradan bir Müslüman’ı eşit tutmadıkça hüküm verme görevini hakkıyla yerine getiremez.” (Beyhakî, es-Sün... [Devamını Oku]

Bu Zamanda İ’la-yı Kelimetullah Maddeten Terakkiye Bağlıdır

“Nev‘-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir ki, hakikate nüfuz etsin. Ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsn-ü z... [Devamını Oku]

“İnsan Ailesi ile Sınanır”

Hz. Huzeyfe’nin (ra) anlattığına göre Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: “İnsan, ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusu ile sınanır; ... [Devamını Oku]

Peygamberlerin Mirası: İlim

İlim, lügat manasıyla bir şeyi her şeyiyle bilmek anlamına gelir. İlim kelimesinin bu anlamından yol çıkarak, bir kişinin bir konuda ilim sahi... [Devamını Oku]

Sünnet-i Seniyye’yi İhya

“Peygamber size ne verdiyse, artık onu alın; size neyi de yasakladıysa, ondan hemen kaçının!” (Haşir Sûresi, 59/7) Kütüb-i Sitte’ye dâhi... [Devamını Oku]

Fethin Manası

Ayasofya Camii, bugün ayakta ve hâlâ ibadete açık ise Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethettiği içindir. Her yeri bakımsız ve terk edilmiş ... [Devamını Oku]

Sahn-ı Seman Medreseleri

Fatih Sultan Mehmed, fethin ardından İstanbul’da büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Gerek görünümüyle gerekse de kurumlarıyla İstanbul, ... [Devamını Oku]

Ülkemizde Kullanılan İlk Elektrikli Otomobil, Sultan 2. Abdülhamid İçin Üretilmişti

Son yıllarda elektrikli otomobillerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Muhtemelen yakın gelecekte benzin ve dizel yakıtla çalışan otomobil... [Devamını Oku]

Sır Saklama Adabı

Aslında sır saklama adabı; gıybet etmeme, laf taşımama, insanları birbirine düşürecek söz­­le­ri yaymama gibi İslami gör­­gü kurallar... [Devamını Oku]

Ne ve Neden Okumalıyız?

Okumayı, boş zamanları değerlendirmek için bir araç olarak görmemeli, yapmamız gereken en önemli işlerin arasına almalıyız. Kur’ân-ı Ker... [Devamını Oku]

Ashâb-ı Uhdud ve Çağdaşları

 “(Ki mü’minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) kahrolsun! O vak... [Devamını Oku]

Şeyh Vefa Hazretleri ve Osmanlı Mimarî Anlayışı

İstanbul’un merkezinde, adıyla insanda birçok duygular çağrıştıran bir semt vardır: Vefa... Vefa semtine adını veren ise Şeyh Vefa Hazretle... [Devamını Oku]

Fetihten Sonra İstanbul

İstanbul, tarih boyunca defalarca kuşatmalara, işgallere ve yağmalamalara maruz kalmıştır. Her işgal, kuşatma ve yağmadan sonra şehir toparlan... [Devamını Oku]

İbn-i Haldûn ve Mukaddime

“Malum olsun ki tarih ilmi; gayesi şerefli, faydaları pek çok ve usûlü gayet önemli bir fendir. Çünkü bu ilim, geçmişteki kavimlerin ahlâk... [Devamını Oku]

Empati mi Yoksa Anlamaya Çalışmak mı?

Bu konuya güzel bir örneği Abdullah bin Amr (ra) anlatmaktadır: Resulüllah (asm) ile birlikte seferde iken bir yerde konakladık. Bir kısmımız ç... [Devamını Oku]

Dünya Savaşı'nı Almanya Kazansaydı

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914 günü bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti’ni Sadrazam Sa... [Devamını Oku]

Ayasofya Medresesi

24 Temmuz 2020 günü, unutulmayacak bir gün olarak tarih sayfalarına geçti. 86 yıldır ibadete kapalı olan İstanbul’un fethinin sembolü ve Fati... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Bir Denetim Mekanizması: Tebdil-i Kıyafet

Tebdil-i kıyafet, adı üstünde, giysiler veya dış görünüş değiştirilerek yapılırdı. Padişah’ın bir derviş gibi giyinmesi onun gizlenme... [Devamını Oku]

Kime Sahâbe Denir?

“Hem Sahâbeler, Kur’ân’ın ve âyetlerin hıfzından sonra, en ziyâde Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ef‘âl ve akvâlinin muh... [Devamını Oku]

Osmanlıca Öğrenmek Zor mudur?

Gözümüzü dünyaya açtığımızdan beridir hep Latin harfleriyle muhatap olduğumuzdan dolayı, bu harflerin bize kolay gelmesi çok normaldir. Lati... [Devamını Oku]

Krizi Fırsata Çevirelim

“...Ve madem bu mahiyetteki nev‘-i benî-âdem, mizaç ve hilkat itiba­riyle gayet zayıf ve âciz; ve gayet acz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyâ... [Devamını Oku]

Pîrî Reis'in Dünya Haritası Nasıl Bulundu?

Yavuz Sultan Selim, 1517’de Mısır’ı fethettikten sonra yaklaşık yedi ay Kahire’de kaldı. İşte Piri Reis haritasını bu sırada Kahire’de... [Devamını Oku]

Amerika'yı Kim Keşfetti?

Kristof Kolomb ve çağdaşı olan Avrupalı coğrafyacıların, Amerika kıtasını ve çevresindeki adaları enlem ve boylamları ile çizebilecek ne c... [Devamını Oku]

Baş Nereye Giderse Ayak da Oraya Gider

20. Lem’a’da da bahsi geçtiği üzere Müslümanlar, ilmiyle amel eden, aynı zamanda ihlaslı olan ve ömrü boyunca da bu ihlâsını muhafaza ede... [Devamını Oku]

Sultan 2. Abdülhamid'in Yaptırdığı Torpidolu Denizaltılar

Sultan 2. Abdülhamid’in talimatı üzerine, 1886 senesinin başında masrafları Hazine-i Hassa’dan karşılanmak üzere Nordenfeld’e, iki adet de... [Devamını Oku]

Uyuyan Bir Ümmet miyiz?

Kıble Mescidi, Denis Ruhan tarafından yakıldığında İsrail Başbakanı Golda Meir idi. Golda Meir, o gün hissettiklerini şu cümlelerle özetleme... [Devamını Oku]

Osmanlılarda Petrol Araştırmaları

- Petrol denizi üzerinde mi yüzüyoruz, yoksa bu iddia bir hayal mi?- Rumeli’de ve Anadolu’da ilk petroller nerelerde bulundu?- Karadeniz’de ilk ... [Devamını Oku]

Bizim Yunus

Tapduk Emre ile Yunus Emre arasında yaşanan meşhur menkıbede geçen ‘Bizim Yunus’ ibaresi, asıl Yunus Emre’nin Bizim Yunus olarak nitelendiril... [Devamını Oku]

Preveze Deniz Savaşı ve İslam Harfleri

Bir milletin inkişâfı, ilerlemesi ve dünya devletleri arasında mümtaz bir yer edinebilmesi, eğitim sisteminin kalitesinden geçer. Ancak eğitim s... [Devamını Oku]

Sultanahmed Camii'nin Şifreleri

Sultanahmed Camii, İstanbul’ un belki de en güzel yerinde, fethin sembolü Ayasofya Camii’nin karşısında dört asrı geçkin bir zamandır dimdi... [Devamını Oku]

Aleminde Divit ve Hokka Olan Cami

Kanunî Sultan Süleyman döneminin baş defterdarlarından olan Nazlı Mahmud Çelebi, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mahmud Çelebi, devrinin medr... [Devamını Oku]

Ayasofya Camii'nin Minareleri

Afrasyab’ın balkonunda baykuş nöbet borusu çalıyor,Kayzerin kasrında örümcek perdedarlık yapıyor. Bum nevbet mizened der tarem-i afrasyab,Per... [Devamını Oku]

Toplumun Ortak Değeri: Kamu Malları

“Kimi bir işte görevlendirip (yaptığı işin karşılığı olarak) bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey (kamuya) h... [Devamını Oku]

Ekonomik Ambargo

“Mahallede üç yıl kuşatma altında kaldık. Onlar rızkımızı kestiler. Bizden biri ailesinin geçimini sağlamak için çarşıya çıktı faka... [Devamını Oku]

Allah Sabredenlerle Beraberdir

“Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.”Hadis-i Şerif (Müslim, ... [Devamını Oku]

İrhâsât

Nübüvvet-i Ahmediye’nin (sav) delâili, evvelâ iki kısımdır. Birisi, ‘irhâsât' denilen, nübüvvetten evvel ve velâdeti vaktinde zuhûr eden... [Devamını Oku]

Sultan II. Abdülhamid'in Endonezya ve Malezya Üzerindeki Tesiri

Batavya’ya Başkonsolosluk Açılması Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırlarına ulaştığı 16. ve 17. yüz­yıllarda, yüz ölçümü yir­mi... [Devamını Oku]

Osmanlı Devletinin Silah Üretim Merkezi: Zeytinburnu Çelik Fabrikası

Silah üretemiyordu denilen Osmanlı Devletinde, dünyanın ilk seri atışlı sahra topunun ve dakikada otuz atış yapan tüfeğin icad edilerek üreti... [Devamını Oku]

2. Abdülhamid Hicaz'a İki Adet Su Arıtma Tesisi Kurdurdu

Sultan 2. Abdülhamid’in iradesiyle Medine-i Münevvere’nin limanı olan Yenbu’ya ve Mekke-i Mükerreme’nin limanı olan Cidde’ye, denizden ar... [Devamını Oku]

Almanya'nın Samimiyetsizliği

Almanya’da Müslümanların kaldığı esir kampında 1915 senesinde inşa edilip, 1930 senesinde yıktırılan camiin hikâyesi ve Almanya’nın İsl... [Devamını Oku]

Kur'an Senesi

Bedîüzzaman Hazretlerinin tevâfuk mucizesinin keşfedildiği seneye “Sene-i Kur’âniye” demesi, bu mucizenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu çok... [Devamını Oku]

Gelişmenin ve İlerlemenin Esasları

“Ehl-i İslâm dünyaya ve hırsa sevk olunmağa ve teşvik edilmeğe muhtaç değildirler. Terakkiyât ve asayişler, bununla te’mîn edilmez. Belki... [Devamını Oku]

Nerede O Eski Ramazanlar?

Eski Ramazanlar Komşusuna ve misafirine ikram etmenin müminlerin en önemli vasıflarından biri olduğu herkesçe malumdur. Dinimizin komşuya ve misa... [Devamını Oku]

Tebliğin 5 Esası

Her hususta olduğu gibi İslâmiyet’i anlatırken ve İslâmî meseleleri izah ederken de usul ve tarz önemlidir. Usulde veya günümüzün ifadesiyl... [Devamını Oku]

O'nun (asm) Gibi Olmak

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm). Allah’ın (cc) ahlâkıyla ahlaklanmış, yürüyen Kur’ân ve fahr-i kâinât olan Peygamber Efendimiz’in ... [Devamını Oku]

Mimar Sinan (1489-1588)

Mimar Koca Sinan, 50 senelik Sermimârân-ı Hassa vazifesinde,  Osmanlı coğrafyasına yayılmış durumda bulunan 400’e yakın eserin inşâsına y... [Devamını Oku]

Kör Cesaret

Yeni Padişah hazırdı; sadece üç ay tahtta kalmış olan ve o sıralarda Çırağan Sarayı’nda yaşayan V. Murad... Bu karışık durumdan faydala... [Devamını Oku]

İmam-Küfür Mücadelesinde Neden Müslümanlar Yenilgiye Uğruyorlar?

Bedîüzzaman Hazretleri, ehl-i küfrün niye çoğunlukla galip geldiğini şöyle izah etmektedir: “Dalâlette ve küfürde hem adem ve terk vardır ... [Devamını Oku]

Tarihte İlk Uçan İnsanlar, Müslüman Bilim Adamlarıydı

Batı’da oluşturulmaya çalışılan bilim tarihi algısına göre hiçbir önemli buluş İslâm dünyasında gerçekleşmedi. Bilim ile ilgili her h... [Devamını Oku]

Sultan 2. Abdülhamid'in Siyasi Dehası

Meşrutiyet dönemlerini çıkarırsak 30 senelik saltanatında resmen Osmanlı Devletinin bir karış toprağını kimseye yedirmemiş olan Sultan 2. Ab... [Devamını Oku]

Kulun Allah'a En Yakın Olduğu An

“İ’lem eyyühe’l-azîz! Kur’ân-ı mu’cizü’l-beyânın büyük bir ölçüde tekrâr ettiği ihyâ-yı arz ile, toprak unsuruna nazar-ı di... [Devamını Oku]

Mezhebleri, Müctehidleri ve Sahâbeleri Yalanlayarak İnkâr Edenlerin Asıl Maksadları Nedir?

Bu zevâta sormak lâzım. Asr-ı saadetle alakalı birçok mevzuu ve tarihî olayı en ince ayrıntı­sı­na kadar anlatıyorsunuz ve ne­redeyse büt... [Devamını Oku]

Balkanları Neden Kaybettik?

Osmanlı Devletinin adalete ve hakkaniyete dayalı sisteminin çöküşünü başlatan süreç, Bal­kanlarda başlamıştı. Aksi yön­de anlatılanlar... [Devamını Oku]

Mazlumların Sesini Duyan Var mı?

“Sırr-ı tevhîd ile Rahmân ve Rahîm olan Zât-ı Zülcelâl’in, umûmî kanunların tazyîkāt­ları ve hâdisâtın tehâcümâtı altın­da a... [Devamını Oku]

İlim Talebesi Olabilmek

“Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer... [Devamını Oku]

Osmanlı Devrinde Kudüs ve Altın Madenleri

Sultan 2. Abdülhamid, Kudüs ve El-Bab'daki alyın madenlerini şahsî mülküne alarak yabancı istilasından korumaya çalışmıştı. Kudüs’de Os... [Devamını Oku]

Dünya, Ahiret Âleminden Bir Menzil mi Olacak?

“Bahr-i muhit-i kainatda, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan kürre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşalt... [Devamını Oku]

40 Hadis Yazımını Başlatan Muhaddis: Abdullah Bin Mübarek (ra)

“Her kim din işlerine (sünnetime) aid kırk Hadis hıfzedip ve yazıp ümmetime tebliğ ederse, Allah Teâlâ Hazretleri onu fakihler ve âlimler zü... [Devamını Oku]

Çağımızın Hastalığı: Çifte Standart

“Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman!”(Tekvîr Sûresi, 8-9. Âyetler) Standart kelimesi l... [Devamını Oku]

Evliya Çelebi Yolu

Dua edip dedim tarihin ey daniş! Bu mebnanınZemin durdukça dursun bu bina-yı asuman-asa Evliya Çelebi Seyahatnamesi Osmanlı klasik dönemi ile ilgi... [Devamını Oku]

Allah, Yapmakta Olduklarınızdan Gâfil Değildir

“İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.” Hadîs-i Şerîf Kur’an-ı Kerîm... [Devamını Oku]

Kerbela

Hazret-i Hüseyin ve akrabâsına, o fâcia sebebiyle hâsıl olan netâic-i uhreviye ve saltanat-ı rûhâniye ve terakkiyât-ı maneviye, o kadar kıym... [Devamını Oku]

Sadakat ve İhanet

Sadâkat, lügatte kendisine iyilik edene, lütufta bulunup koruyana minnet ve şükran duyguları ile bağlanma, bu bağlılığa yakışır şekilde da... [Devamını Oku]

Takma Kafana

Ne zaman bir sıkıntılı hâl başımıza gelse ya da ne zaman az veya çok bir zulme muhatab olsak, bizim için en büyük tesellîlerden birisi, Peyg... [Devamını Oku]

Ne Yaş Ne de Kuru Hiçbir Şey Yoktur ki, Kur'ân'da Bulunmasın (Kur'ân'da Fen ve Tekonolojideki Gelişmelere İşâretler)

“Ve gaybın anahtarları O’nun katındadır; onları ancak O bilir. Hem karada ve denizde ne varsa bilir. Hiçbir yaprak da düşmez ki onu bilmesin;... [Devamını Oku]

Ne İfrât, Ne Tefrît, İstikâmet: Hadd-i Vasat

“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri (kendinize) haram kılmayın ve haddi aşmayın! Şübhesiz ki Allah, haddi aşanl... [Devamını Oku]

Temsil Dürbününün Sırrı

“Mьmin, yeşil ekine benzer. Rьzgвrla eğilir (fakat yıkılmaz). Rьzgвr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mьmin de bцyledir; o da bela v... [Devamını Oku]

Ben Kendimi Beğenmiyorum

“Ben kendimi beğenmiyorum; beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenâb-ı Hakk’a çok şükür, beni kendime beğendirmemiş.”              ... [Devamını Oku]

Üç Belde (Bilâd-ı Selâse)

Haliç’in herhangi bir noktasından Eyüp’e doğru bakanlar, Peygamber Efendimizi (asm) ve onu evinde ağırlayan Eyüp Sultan’ı hatırladıkları... [Devamını Oku]

Karşılama Usulü ve Ziyaretin Önemi

Ebû Zer’den (ra) rivayetle Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyi... [Devamını Oku]

Hakîkî Muzafferler Şehîdlerdir

“Ve Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin! Bil’akis (onlar) hayattadırlar, fakat (siz) anlayamazsınız.” (Bakara Suresi, 154. aye... [Devamını Oku]

Apaçık Bir Fetih

Fetih ruhunun temelinde yatan düşünce, asr-ı saadetin ma­neviyatı ile beslenmiş ve i’lâ-yı kelimetullah davasını özüm­semiş bir ruh hâl... [Devamını Oku]

Ferâset, Liyâkat, Adâlet Ya da İşi Ehline Vermek

Cenâb-ı Hakk, her insana doğuştan bazı yetenekler ve kabiliyetler vermiştir. Ta ki insan, hem bu dünyası hem de ahireti için hayırlı işler ya... [Devamını Oku]

Ezan Sesini Duyabilmek

Ezan, Cumhuriyet kurulduktan sonra 18 sene boyunca Türkçe okunmuştur. 1950 Türkiye genel seçimleri sonrasında, Demokrat Parti Türkçe ezan ile ilg... [Devamını Oku]

Osmanlı Türkçesinin Artıları

Osmanlı Türkçesi Osmanlı Türkçesi (İslâm harfleri)nin terk edilerek, yerine Latin alfabesinin getiril­diği 1928 senesinde ve sonrasında, İsl... [Devamını Oku]

Bugün Bir Hastayı Ziyaret Ettiniz mi?

“Bugün hasta ziyaretine gideniniz var mı?”Günümüzde ne yazık ki; bir cenazeye katılmayı bırakın, “Allah rahmet eylesin” demek bile insa... [Devamını Oku]

Baştan Sona Rahmet

“İşte, ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî, tükenmez bir ha­zine-i nûr buluyor. O hazineyi bulmanın çaresi, rahmetin en parlak bir misâli ve mü... [Devamını Oku]

Tembellik, Tenperverlik, Vazîfedârlık

Tembellik İnsanın en büyük tabiî düşmanlarından cinnî şeytan diye vasıflandırılan, bildiğimiz şeytanın haricinde insî şeytan diye vası... [Devamını Oku]

En Sevdiğinden Vazgeçebilmek

Ebû Talha El-Ensârî Hz. (ra) Ensâr’ın büyüklerinden olan Ebû Talha’nın (ra) Medine’de 585 senesinde dünyaya geldiği rivayet edilmektedir... [Devamını Oku]

Uhud Gazvesi'nden Günümüze Dersler

Derslerle dolu uhud gazvesi Uhud Gazvesi, İslâm tarihinin en önemli gazvelerinden birisi olmakla birlikte, içinde pek çok dersleri barındırmaktad... [Devamını Oku]

Adâlet Kulesi

Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı, Fâtih’in İstan­bul’u fethetmesinin ardından 1460-1478 seneleri arasında inşa edilmiştir. Asırlar boyunca b... [Devamını Oku]

Dünya Mescidinin Minberi: MEDİNE

Tarih Boyunca Medine Medine-i Münevvere şehri, Arab yarımadasının batısında, Kızıldeniz sahiline yaklaşık 130 km uzaklıkta ve Mekke’nin 350... [Devamını Oku]

Kur’ân’ın Lafzındaki İ’câz

Kur’ân kelimesi, kıraattan gelir. Fu’lân bâbındadır. Baştan sona ve tamamıyla okuma ile dolu mânâsı verilebilir. Allah’ın kelâmı oldu... [Devamını Oku]

İttihâd-ı İslâm'ın Getireceği Kazanımlar

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiye’nin ve hakâik-i îmâniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhâr etsek, sâir dinlerin tâbi’leri, elbette cemâa... [Devamını Oku]

Resulullah'ı (asm) Sevmek

Gökteki yıldızlar gibi her mânevî sıkıntımızda bize reh­berlik eden Ashâb-ı Kirâm Resûlullah’ı nasıl seviyorlardı? Son nefesinde dahi ... [Devamını Oku]

Mübârek Emânetler

Emânât-ı Mübâreke Mübârek Emânetler, başta Pey-gamber Efendimiz (asm) olmak üzere birçok Peygamber’in ve başta Hulefâ-i Râşidîn (Dört ... [Devamını Oku]

Osmanlı Şehir Medeniyeti

Çevresini ve dolayısıyla dünyayı kendisine verilmiş bir nimetler topluluğu olarak gören medeniyet anlayışımızda, arza en az müdâhale ile ş... [Devamını Oku]

O’nun (asm) Ahlâkı

Peygamber Efendimiz (asm), Kur’ân ahlâkını hayâtına her cihetle ve noksansız tatbik etmiştir. İşte Ashâb-ı Kirâm aracılığıyla günüm... [Devamını Oku]

Asr-ı Saâdette İlim Meclisleri

Hz. Âdem’den (as) kıyâmete kadarki ilim meclislerinin şâhı, herhalde asr-ı saâdette Peygamber Efendimiz’in (asm) sohbetleriyle nurlanan ve ş... [Devamını Oku]

Devlet Başkanı Ve Başkomutan Olarak Peygamberimiz (Asm)

Peygamber Efendimiz (asm), Cenâb-ı Hakk’ın yanında insanların en sevgilisi ve peygamberlerin en efdali olması sebebiyle bütün insanlık için e... [Devamını Oku]

Dâru'l Hikmeti'l İslâmiye

Dâru’l Hikmeti’l islâmiye gerek Osmanlı Devletinde gerekse islâm âleminde ortaya çıkan dinî meselelerin halledilmesi ve islâm’a yapılan h... [Devamını Oku]

Hicret ve Getirdikleri

Hicret Hicret, 622 senesi Temmuz ve Eylül ayları arasında Mekkeli Müslümanların Medine’ye göç etmeleri hâdisesidir. Hicret izninin çıkmasıy... [Devamını Oku]

Tembellik, Tenperverlik, Vazîfedârlık

İnsî ve cinnî şeytanlar, İslâm, Kur'ân ve îman hizmetinde kalbi sarsılmaz, bağlılığı kuvvetli, samimî ve gayretli birini gördükleri zam... [Devamını Oku]