Zakir ÇETİN

Neden İslam Harfleri?

İnsanlar inandıkları gibi yaşa­mayınca, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Harf inkılabından sonra insanlarımız Latin harfleriyle meşgul olup ona alışkanlık kazanmalarından dolayı maalesef inançlı bir kısım insanlar da dahil Kur’an harflerinin aleyhinde konuşabilecek kadar ileriye gitmişlerdir. Bu durum bir felakettir, hatta bazen dalalete götürebilecek kadar büyük bir musibet haline gelmiştir.

Allah’a Giden Yollar Dört Noktada Temerküz Eder

Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın hakkaniyetini anlatırken şöyle der: “Hem nev’-i beşerin umum tabakaları, en gabi ve âmiden tut, tâ en zeki ve âlime kadar her birisi, Kur’an’ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri ve yüzlerle fen ve ulûm-u İslâmiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübrânın büyük müçtehidleri ve usûlü’d-din ve ilm-i Kelâm’ın dâhî muhakkikleri gibi,

En Hayırlı Ümmet

(Ey ashâb-ı Muhammed! Siz,) insanlar(ın iyiliği) için (ortaya) çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz!(Âl-i İmran, 110)

Sırat-ı Müstakim

Bediüzzaman Hazretleri, ‘sırat-ı müstakim’i, İşaratü’l-i’caz’da ve Otuzuncu Söz’de ve On Birinci Lem’a’da şöyle izah etmiştir: İnsanda kuvve-i akliye (iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin birbirinden ayırt etme kuvvesi, kısaca akıl kuvvesi), kuvve-i gadabiye (zararlı şeyleri def etme kuvvesi), kuvve-i şeheviye (menfaati olan şeyleri elde etme kuvvesi) olmak üzere üç duygu vardır. İnsanda bu kuvvel...

Gerçek Hayat

İmtihana tabi olan insanlar üç sınıftır; biri kâfir,diğeri günahkâr, bir diğeri de mümindir.Bu üç sınıf insanın yaşadıkları hayat, -aklen ve mantıken-gelecek izah tarzında gerçekleşmektedir.Gözle görünen budur, başka şekilde yaşamalarınınimkân ve ihtimali de yoktur.

?eair-i İslamiye, İslamiyet’in alametleri demektir. Görüldüğünde İslamiyet’i hatırlatan her şey, her ibadet şeairdendir. Bunların mühim bir kısmı farz ve bir kısmı da nafile sünnetlerdendir. Evet, şeair-i İslamiye bütün Müs­lümanların ortak malıdır. Yal­nız Araplara mahsus değildir. Çünkü milliyeti ve lisanı ne olursa olsun bütün Müslü­man­lar İslamî alametleri tanır ve bilir.

İlim, Deccale Karşı En Kuvvetli Silahtır

ZAKİR ÇETİN

Cemaat ve Tarikatlere Kimler, Neden Karşı?

ZAKİR ÇETİN Maalesef din düşmanları, İslamiyet’in son kalesi olan Osmanlı’nın yıkılmasını fırsat bilip bütün tahribatçı ve ifsat komitelerini kullanarak eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve yıkım ile dünya çapında sistematik bir şekilde İslamiyet’in üzerine gitmişlerdir. Bilindiği gibi bu dehşetli düşmana karşı İslamiyet’i doğru olarak öğrenip yaşayan Ehl-i Sünnet Ve’l-cemaate mensup olanlar, ihlas...

Kadın Hakları Nasıl Korunur

ZAKİR ÇETİN Koca, Ailenin Reisidir “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. Çünkü Allah onlardan bazısını (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılmıştır. Çünkü onlar (erkekler) mallarından (kadınlar için) harcarlar. İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah kendilerini nasıl koruduysa onlar da öylece (kocalarının mallarını, namuslarını ve evlerini) koruyanlardır. İsyanlarından, serkeşliklerinde...

ZAKİR ÇETİN ق?ال?تْ رُسُلُهُمْ أ?فِي اللّهِ ش?كٌّ ف?اطِرِ السّ?م?او?اتِ و?الأ?رْضِ ي?دْعُوكُمْ لِي?غْفِر? ل?كُم مِّن ذُنُوبِكُمْ و?يُؤ?خِّر?كُمْ إِل?ى أ?ج?لٍ مُّس?مًّى “Peygamberleri dediler ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şübhe olur mu? (O,) günahlarınızın bir kısmını sizin için bağışlamak ve sizi(n ecelinizi) belirli bir vakte kadar ertelemek için sizi (îmâna) davet ediyor (ta o vakte...

Bozuk Vasıtayla Hedefe Varılmaz

ZAKİR ÇETİN İslamiyet, kelâm-ı ezeli denilen Kur’an’dan geldiği için ebede ve sonsuzluğa gidecektir. Millet olarak nefis ve şeytanın gayet çirkin baskılarından kurtulmamız ancak İslamiyet’i yaşamak iledir. Zira gerçek olayları kaydeden tarih hakikate en doğru şahit olarak bize bunu gösteriyor. Hatta Rusları mağlup eden Japon Başkumandanı İslamiyet’in ne kadar hak ve doğru bir sistem olduğunu kabul...

Sultan Abdülhamid Han ve Bediüzzaman Hazretleri

ZAKİR ÇETİN Bediüzzaman Hazretleri İle Sultan Abdülhamid Han arasındaki münasebetin doğru tahlil edilebilmesi için bazı hususlar çok önemlidir.

  • 1
  • 2
  • 5

Şifrenizi mi unuttunuz?