Zafer ZENGİN

Manevi Cihat Her Zaman Maddi Cihattan Daha Büyük ve Efdaldir

“Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve Resulüne iman ederler, sonra şüpheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir.” Müminlerin üzerine farz olan amellerden birisi de cihattır. Allah yolunda cihat iki şekilde olur. Biri maddi cihattır ki din düşmanlarına karşı zamanın silahlarıyla muharebe etmektir. Diğeri manevi cihattır...

Bizim vazifemiz teşrih, tanzim ve nurların neşrine çalışmaktır (2)

“Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki:Sözler’i kendi malı gibi hissedip, sâhib çıksın. Ve en mühim vazîfe-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.” Ölçü: Ulûm-u imaniyede fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz vazife bizdedir. Âhir zamanda dinsizliğin yaygın hale geleceği, buna mukabil imanı elde tutmanın zorlaşacağı hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. İman zafiyeti neticesinde günahların her ta...

Bizim vazifemiz teşrih, tanzim ve nurların neşrine çalışmaktır

Mübarek Üstadımız vazifesini bihakkın ifa edip ahirete irtihal eyledi. Fakat Risale-i Nurlar neşr-i envar-ı Kur’aniye ve imaniye vazifesine devam ediyor. Bu vazifede Nur talebelerine düşen görev ise yalnızca yazılan risalelerin şerhi, izahı, tanzim ve talimidir. Yani yeni nesillerin nurlardan istifade edebilmelerini kolaylaştırmaktır.

Bu Yolda İhlâs, Sadâkat ve Sebat Lazımdır

“Risaletü’n-Nur, kendi hâlis ve sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanca bedel ve pek çok kıymettar neticeye mukabil, fiyat olarak o şakirdlerden tam hâlis bir sadâkat ve daimî sarsılmaz bir sebat ister.”

Gerçekten Hizmet Eden Biz miyiz?

Aslına bakılırsa hizmet eden biz değiliz,bize hizmet ettiriliyor.

Zor İmtihan: Evlilik (2)

Ölçü: Risale-i Nurun Hizmeti Zarar Görecekse O Evliliğe İzin Yoktur Risale-i Nur talebelerinin yapacakları evlilikte en başta dikkat edecekleri husus, bu evliliğin tarafların hizmet hayatını nasıl etkileyeceğidir. Evlenecek çiftlerin hizmetleri evlilik neticesinde zarar görecekse ya da sekteye uğrayacaksa Risale-i Nurun bu evliliğe izni yoktur. Çünkü böyle bir evlilik dünya ve ahirette hüsrana seb...

Zor İmtihan:Evlilik

Kur’an hâdimlerinin imtihanları hep çetin olur. Yolları dikenli, meşakkatli olduğu gibi sırat misali kıldan ince kılıçtan keskincedir. Nur talebelerinin hizmet hayatlarındaki en mühim dönüm noktalarından ve en keskin virajlardan biri de evlilik hayatına adım atarken yapacakları tercihtir. Evlilik kararı alırken nelere dikkat etmeli? Evlilik için müstakbel eşte aranılan hususiyetler ne olmalı? Kiml...

Her Doğruyu Söylemek Doğru mu?

Her Doğru Her YerdeSöylenmeli mi? Dünya nüfusunun artması, iletişimin son derece kolay ve süratli oluşu, sosyal hayatın çok hızlı ve etkileşimli bir hal alması insanlar arasındaki münasebetlerin önemini artırmıştır. Sosyal hayatın içinde bu derece yoğun iletişim ve etkileşim halinde olan insanların ne söyledikleri, kime söyledikleri, neyi söyledikleri, nasıl söyledikleri çok müahimdir. Hayatın hız...

Hepimiz Cihad-ı Ekber ile Mükellefiz (2)

Ölçü: Bu Zamanda Cihad Muzâaf Bir Farz-ı AyndırBu zamanı inkar asrı olarak teşhis eden sevgi­li Üstadımız 11. Lema’nın 1. Nüktesinde şöyle önemli bir noktaya dikkat çekmektedir: “Rasûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: “Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük ederse (sımsıkı yapışırsa), yüz şehîdin ecrini ve sevabını kazanabilir.”1 “Evet sünnet-i seniyeye ittiba etmek, mu...

Hepimiz Cihad-ı Ekber ile Mükellefiz

Dinin farz kıldığı amellerden biri de cihattır. Cihat, maddi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Maddi cihat, küffara karşı zamanın şartlarına uygun silahlarla yapılan muharebeye denilir. Manevi cihat ise başta nefis, şeytan ve tüm ehl-i küfre karşı ilim, marifet, takva ve salih amellerle karşılık verip bu istikamette sebat etmek şeklinde tarif edilebilir. Maddi cihat, düşmanların hücumu zama...

Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi

Hz. Üstad bu mesele ile ilgili şöyle bir ifade kullanır: “Her şakirdin, her bir talebenin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur.”1Sevgili Üstadımız Nur talebelerinin vazifele­ri­­­nin yanında günümüzün tabiriyle vizyon ve mis­yonunu da İhlas Risalesinde şu cümleler­le açıklar: “İşte ey Risâle-i Nur...

Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi (2)

Ölçü: Risale-i Nurların Vizyon ve Misyonu Ulvidir.Risale-i Nurun vizyon ve misyonu, iman kurtarmaktır. Bizler nur talebeleri olarak imana hizmet ediyoruz. Hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları gibiyiz. Ümmet-i Muhammediye Aleyhissalatü Vesselamı “Darusselam” olan cennete götüren bir Rabbani geminin hizmetkârlarıyız. Vazifemiz kendimizle beraber müminlerin...

  • 1
  • 2
  • 6

Şifrenizi mi unuttunuz?