Oğuz Düzgün

İnsan-ı Aksânın Mescid-i Aksâya Dayanılmaz Uzaklığı

Bu çağın bir Mescid-i Aksâ sorunu yok. Sorun, “insan-ı aksâ” oluşumuzdan kaynaklanıyor. Modern özneler olarak varoluşumuzun kaynağından uzak düştük. Bu uzaklık bizi “değersiz” kılıyor. Çünkü bizi değerlerimizden ediyor. Değerlerimizden olunca yerimizden oluyoruz. Yersiz yurtsuz kalıyoruz böylece. Çünkü varoluşumuzu kararlı ve istikrarlı kılacak bir “dâru’l-karar” imkânını yitiriyoruz.

Modernizm, insanı insan yapan iman gibi bir değeri onun elinden almış ve yerine ikame etmeye çalıştığı sözde değerlerle, imanın eksikliğini unutturmaya çalışmıştır. Oysa hakikate yapışık olan ruh, unut­mamaktadır. İnsanın bu modern bunalmışlığı aslında bu unutmamışlığındandır.

Ölüm Bilinemez, Tadılır

Ölüm kimisi için lezzetli iken, kimisi için de lezzetsiz olabilecekbir tatma (zâika) hâlidir: De gustibus non disputandum est:Tatlar (zevkler) tartışılmazdır.

Risale-i Nur Işığında Bir Müfredat Teklifi

“Big Bang-Büyük Patlama” teorisini günümüzdeki bakış açısıyla anlatan ders kitapları olacağı gibi, bu olayı Risale-i Nur’un önerdiği “imani” bakış açısıyla anlatan ders kitapları da olmalıdır. Dolayısıyla bu bakış açısıyla hazırlanmış yeni öğretim programlarına ihtiyaç vardır.

Kentsel dönüşüme ayırdığımız paranın, enerjinin, mesaininyüzde birini “kendisel dönüşüme” ayırsak,şehirlerimiz de medeniyetimiz de kurtulacak, ihya olacak.Zira o şikayet ettiğimiz kentler, her biri bizler olan“kendiler”in tezahürleri. Söylesenize a dostlar!Kendileri düzelirse, kentleri düzelmez mi hiç bendelerin?

Her Formül Eksik Biraz

Evet bugün elimizde bulunan bütün formüller hem doğrudurhem de fazlasıyla eksiktir. Çünkü o formüllerde, kâinattaki kanunları vefiilleri gerçekleştiren bir Gizli/Mutlak Özne görmezden gelinmiştir.Bu ise maalesef ki, modern hümanistik özneninilahlaştırılıp mutlaklaştırılması adına yapılmıştır.

Modernizm ve Post-Modernizm Arasında Hakikati Yitiren İnsan

Batı’da tezahür eden aydınlanma düşüncesiyle birlikte sonsuzluktan koparılan insan, bilgi ve imanın birbirinden ayrıştırılması gerektiği iddiasıyla, varoluşun anlamını bozmada ne denli mahir olduğunu göstererek; yeni dinler/metafizikler olarak algılanabilecek bütüncül/evrenselci iddialara girişme cüretini de kendinde bulmuştur maalesef.

Heidegger’in Takkesi

Röportajın başlığı ise Heideg­ger’e ait anlamlı bir ifade: “Bizi Ancak Bir Tanrı Kurtarabilir.” İlgili röportaj, Martin Heidegger’in Todtnauberg’teki kulübesinde çekilen fotoğraflarla da zenginleştirilmiş. Bunlardan bir tanesinde Heidegger takkesiyle görünüyor.Heidegger, onto-teoloji olarak adlandırdığı Hıristiyanlık metafiziğinden beslenen Batı felsefesine yönelik ciddi eleştirileriyle biliniyor.

Modernizm’in ‘Sünnet’ine İttiba

Eğer İslam dini bir cümle olarak düşünülürse, bu cümlenin fâili yani öznesi, Allah’ın kelamı olan Kur’ân-ı Kerim’dir. Yani bu din, Kur’ân’ın emirlerine göre yaşanmak zorundadır. O halde yaşanacak din, modern kafasında hezeyanlar kuranın değil, Kur’ân’ın Dini olmalıdır: ”Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.” (Âli İmran-132), “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin; peygambere v...

Batı Öldü

Batı kavramı mücessem bir ülkeler coğrafyasından öte, muhayyel bir kavramlar topoğ­raf­yasını simgeler. Köklerini an­­tik Yunan’a dek uzatan bu kav­­ramlar topoğrafyası, sadece Avru­pa’da değil, hemen yanı başı­mızdaki nice zihinlere de çizil­miş vaziyettedir. Bu sebeple, Ba­tılılardan çok Batıcılardan çek­mek­teyizdir. Komünizmin Rus­ya, Küba ve Çin’deki ölümünü göremeyecek kadar Komünist; Batı’n...

Bu Yazıyı Kâbe’den Yazıyorum

O?UZ DÜZGÜN Kâbe-i muazzama… Beytullah… Orada duruyor işte. Ölenler, değişenler, ayrılanlar, dönüşenler bir halden bir hale geçip gidiyor ama Kâbe hâlâ orada…

Harry Potter Kimin Ajanı?

O?UZ DÜZGÜN Harry Potter benzeri Fantastik içerikli romanların başarılarını görüp hayıflanmak ve “keşke…” bataklıklarına sürüklenmek yerine, kendi zengin kaynaklarımıza yönelmemizin vakti geldi de geçiyor.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?