İdris TÜZÜN

Hadislerin Yazılması

Bazı araştırmacılar hadis tarihini“hıfz, kitabet, tedvin, tasnif”olmak üzere 4 kısma ayırmışlardır.1

Ateistlere De Ki!

Allah’ın varlığına dair Sok­rat’ tan bugüne kadar birçok filozof, âlim, düşünür tarafından çeşitli deliller ortaya konulmuş­tur. Ate­ist­ler, çoğu zaman Allah’ın var­lı­ğına dair ortaya konulan de­lil­leri çürütememişler, yal­nız­­­­ca tenkit etmiş veya sadece red­det­mişlerdir. Bu da bazıları tarafınd­an o delillerin çürütül­düğü şeklinde algılanmıştır. Hâl­bu­ki bir fikri yalnızca tenkit ve­ya r...

Hücrenin Sırları ve Allah

Washington Üniversitesi’ndeki mühendislerin tahminine gö­re normal bir insan hücresin­de 1014 civarında, diğer bir ifa­­­deyle 100.000.000.000.000 (100 trilyon) atom bulunmak­ta­dır. İlginç bir şekilde, insan vücu­dundaki hücrelerin sa­­­yı­sı da tahminlere göre hüc­­­re­­­de­ki atomlar kadardır. (https://www.Thoughtco.Com/How-Many-Atoms-İn-Human-Cell-603882 (Erişim: 12.02.19))

Bir Ateist Dua Eder mi? Etse de Kabul Olur mu?

Bazen insan, “Ben çok günahkârım, Allah benim duamı kabul etmez” diye düşünür, bu yüzden Allah’a yönelip dua etmez. Hâlbuki Mevlana’nın da dediği gibi, onun dergâhı ümitsizlik kapısı değildir. Bir insan tövbesini yüz kere bozsa bile, Allah onun yüz birinci defa kapısına müracaat etmesini ister. Allah bazen ateistlerin bile duasını kabul etmiştir. Bu konuda ibretlik yaşanmış bir olayı anlatmak isti...

Galip Olan Daima Allah’tır, Fakat İnsanların Çoğu Bilmez

Peygamberimiz (sav)’in pek çok mucizesi olmakla beraber, bu mucizeler içerisinde en büyüğü Kur’ân’dır. Peygamberimiz (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Peygamberlerden her bir peygambere insanların iman etmesi için (Allah tarafından) mutlaka mucizeler verilmiştir. Bana verilen mucize ise Allah’ın bana vahy ettiği Kur’ân’dır.

Süleyman (a.s), Kur’ân’da bahsi geçen bütün peygamberlerden farklı olduğu gibi, onun kıssaları da diğer peygamber kıssalarından çok farklıdır. Kur’an’daki diğer peygamber kıssalarına baktığımızda, onların kavimleriyle mücadeleleri, musibetlere maruz kalmaları, kavimlerinin helak olmaları gibi durumları görürüz.

Batının ve Bizim Din Anlayışımız: Promete ve İdris

Batının din anlayışı ile İslâm’ın dine bakışı birbirine tamamen zıttır. Batının din anlayışını en güzel ifade eden Promete, İslâm’ın din anlayışını temsil eden ise İdris (as)’dır. ?öyle ki:

Bir Ateistle Hasbihal

Tesadüf: Ateistlerin TanrısıHayatta zaman zaman tuhaf tesadüflerle karşılaşırız. Tesadüflerin varlığını Allah’a inanan da inanmayan da kabul eder. Yalnız, Allah’a inananlar bu tesadüflerin bizim açımızdan ve bize göre olduğunu, Allah’a nispet edildiğinde tesadüf zannedilen her şeyde bir hikmet olduğunu, onların yine belli bir ölçü ve kurala göre gerçekleştiğini kabul ederler. Bu yüzden tesadüf değ...

Çocuğunuzun Üstün Zekâlı Olmasını İster misiniz?

Üstün zekâlı çocukları, diğer çocuklardan ayıran en mühim özellik, onların akranlarından daha fazla kelime bilmeleridir. Hatta bazı uzmanlar bunu üstün zekâlı çocukları, diğer çocuklardan ayıran “tek fark” olarak kabul ederler. Bir araştırmacı şöyle der:

Sadece Kur   ’ân Yeter Sünnete Gerek Yoktur Diyenler Ne Kadar Samimi?

İngilizler Hindistan’ı işgal et­tik­­ten sonra, kendilerine destek ola­cak bazı şahısları bula­rak on­ları kullanmışlardır. Onların en meşhuru Ahmed Ağa Han’dır. Bu zata, yaptığı çalışmalardan dolayı İngiltere Kra­li­çesi “Sir” unvanı vermiştir. Ayrıca o dönemde kendile­rine “Kur’âniyyun” diyen ve Kur’an’dan başka dini hiçbir delil kabul etmeyen, sünneti inkâr eden bir gurup da çıkmıştı.

Tesettür Sorunu Bitti (mi?)

İDRİS TÜZÜN Aslında “başörtüsü sorunu bitti” diyorsak da bitmedi. Veya başörtüsü sorunu bitti tesettür sorunu başladı dememiz daha doğru olur. Çünkü tesettür yalnızca başı örtmekten ibaret değildir. Kadının bütün vücudunu şeffaf ve dar olmayan bir elbiseyle örtmesidir. Maalesef son zamanlarda başlarını örten hanımların çok dar elbiseler, pantolonlar giymesi, tesettür konusunun tam manasıyla anlaşı...

İDRİS TÜZÜN Kur’ân’ın değişik surelerinde Allah’ın Âdem (as)’ı yarattığı, meleklere Âdem’e secde etmelerini emrettiği, meleklerin secde ettiği, fakat İblis’in diretip kendisinin daha hayırlı olduğunu iddia ederek secde emrine itiraz ettiği (Allah’a kafa tuttuğu), bunun üzerine Allah’ın onu lanetleyip, cennetten kovduğu anlatılır. İblis, Allah’ın lanet ve kovmasına mukabil Âdem’i ve zürriyetini doğ...

  • 1
  • 2
  • 4

Şifrenizi mi unuttunuz?