Hifa Özdemir

Dünya ve Ahiret Muvazenesi

Dünya-ahiret dengesi meselesindePeygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:“Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini,ahireti için dünyasını terk etmeyendir.” Biz eşref-i mahlukat1 olarak yaratılan insanların sadece dünyaya değil, iki cihana aid mesuliyetlerimiz bulunmaktadır. Ne var ki bu muvazeneyi/ ölçüyü/ dengeyi zaman zaman muhafaza edemediğimiz de vakıadır.Olması gereken ölçünün farkında ol...

Fütüvvet Kavramı

Fütüvvet kavramı genç anlamına gelen “feta” kelimesinden gelir. Kur’an-ı Kerim’de geçen “feta” kelimesi yiğit anlamını içeren yüce ahlakı ifade ettiği gibi, normal bir genç manasını da ifade eder. Ancak bu kelime manasından çok fazla manaları Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyenin desteğini alarak zenginleşmiştir.Fütüvvet; mertlik, yiğitlik, deli­kanlılık, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, yu...

Zaman ve Asr Suresi

Zamanın, maddenin mekânda akıp gitmesiyle meydana geldiğini anlıyoruz. Zaman, eşya binasının tuğlası olan, en küçük yapı birimi zerrelerin tahavvülü, hal değiştirmesidir. Zaman hareketin bir rengidir. Ayrıca zaman bir ip, bir şerittir ki, Ce­nab-ı Hak her sene başka bir alemi ona takıp bizlere gösteriyor. Zaman tekâmül yolculuğunun adımları hükmündedir. Belki bu sebepten “zaman her şeyin ilacı” de...

Ahirete İman ve Ahlak

İslamiyet iman, ibadet ve ahlak esasları üzerine tesis edilmiştir. Peygamber Efendimizin (asm) üstün ahlakı tüm Müslümanlar için en önemli rehberdir. Peygamber Efendimizde (asm) bulunan yüce ahlakın her bir davranışta en yüksek seviyede olduğunu dost düşman herkes kabul etmiştir.

Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat

İslamiyet’in ilk yıllarında Peygamber Efendimizin (sav) yaptığı sohbetlerin bereketiyle ümmetin fertlerinin akideleri pak ve nezihdi. ?üphe duydukları meseleleri Resulullah Efendimize (sav), daha sonraları da Hulefa-yı Raşidin ve diğer sahabenin büyüklerine danışırlardı.

Lisanımız ve Mef humlar

Sizce bir dili öğrenmek için neler gereklidir?Sadece dilbilgisi ve söz dağarcığını genişletmek yeterli midir?Aynı zamanda o lisanın kültürünü, tarihini, mefhumlarını da bilmek gerekmez mi? Peki biz anadilimize, Türkçemize ne kadar hâkimiz!

Eğitim ve Öğretime Dair Kur’an-ı Kerim’den 4 Metod

Bir amaca ulaşmak için izlenen ve tutulan yol, yöntem ve tarza usul, metot denir. Eğitimde usul ise; amacı en kısa ve en verimli şekilde gerçekleştirmenin yoludur.

Kader, Dua ve Tevekkül

Efendim, bilindiği üzere kader meselesi, iman ve teslimiyetin nihayet hududunda bir kavramdır. Bu yazıda esas kastımız, imanın şartlarından olan kader meselesini enine-boyuna incelemek değildir. Bir nebze temel esaslara bakıp, dua ve tevekkül ile olan irtibatı üzerinden mevzuu anlamaya çalışmaktır.

Önden Gönderdiklerimiz ve Eserlerimiz

Cenab-ı Hak, Yasin Suresi 12. ayet-i kerimede mealen şöyle buyurmaktadır: “?üphe yok ki, ölüleri ancak biz diriltiriz! Hem önceden işledikleri (amelleri)ni ve (geride bıraktıkları) eserlerini yazarız. Ve (olmuş, olacak) her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfuzda) kaydetmişizdir.”

Mirac-ı Nebevi

İsra ve Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin (asm) en büyük mucizelerinden birisidir. İsra, Efendimizin (asm) Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya yaptığı gece yolculuğudur. Miraç ise, Mescid-i Aksa’dan yedi kat semaya, Sidretü’l-müntehaya, tâ Kab-ı Kavseyne kadar yüce makamlara çıkarılması mucizesidir.

Celal ve Cemal Sıfatının Tecellileri

İnsan, Celal-Cemal karşısında havf-reca (korku-ümit) arasında olmalıdır ki, ümit ile doğru yollara gitsin, korku ile eğri yollara gitmesin. Bu muazzam Celal karşısında “Sübhanallah” diyerek tesbih etsin. Bu muhteşem Cemal karşısında da “Elhamdülillah” diyerek hamd etsin.

Yokluktan varlık âlemine çıkarılıp hayat verilmesi en büyük rızıktır bize. Eşref-i mahlûkat olan insan olarak yaratılmamız rızıktır bize. En büyük insanlık olan İslamiyet’le şereflendirip, imanın tadını almamız en büyük rızıktır bize.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?