Ahmet Hüsrev ÇELİK

Muhayyel ve Muhakkak Sarkacında Mutluluk

İnsanlık tarihindeki bilinen ki­tabi yazınlardan hareketle, bi­lin­meyen insanlık tarihine ilişkin ihtimali bir çıkarımı da hesaba katarak, “Mutluluk na­sıldır?” sorusunun cevabının insanlık tarihinin temel arayışlarından birisi olduğunu söylemek mümkündür. “Mutluluk nasıldır” arayışının kaderi as­lında ızdırap ve sancı içeren “İn­san nedir?” sorusuyla bağlan­mış.Dergâhtan – medreseye, akropolün m...

İnsan

Ne çok şeydirNe az şeydirHiçbir şeydir Yer: Gazze;Tarihlerden bir tarih, benzer gün­lerden bir gün…Yine tanklardan bir tank ve tankların üzerinde Filistin’e gi­­rince kendini bir başka mutlu addeden mahlûklardan bir mah­lûk…,

Fetih Ruhu…

Fetih ruhu, “De ki:Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti!Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur. (İsra/81)”hakikatinin azametinetopyekûn olarak sırt dayamaktır. Fetih Ruhu, Duadır.Dünyanın herhangi bir zamanında, herhangi bir coğrafyasında mücahede halinde bulunan ya da mağdur ve mazlum durumda olan bir parça ümmet varsa onların salahı, felahı ve selametini niyaz etmektir. Dünyanın her yerinden duaya kalkan elle...

Milli Kültür,Milli Güvenlik Meselesidir: Çökerse Geleceğini Gömersin

Kültür, ihya ve muhafaza edilmesi, tanıtılması ve benimsetilmesi gereken bir husustur. Kültür olarak tanımlanan hususların hobilik, gezilik, keyiflik ve seyirlik yani turizmlik olmanın ötesinde milletin ve devletin bekasına ilişkin “milli” bir anlam taşıdığının yüksek düzeyde idrak edilmesi ve nesillerin idrakine hissettirilmesi, bunun için azami gayret edilmesi, milli kültüre yönelik bir tehdit s...

“Genel Ahlakın Korunması…”

Toplumsal Gelenek veAnayasal Yükümlülük Genel Ahlak hem tarih hem medeniyet hem düşünürlerin ifade ettikleri pek çok boyutlar hem de çağdaş hukuk sisteminin bir parçası olması itibariyle ihya ve muhafazası gereken bir olgudur. Ahlakı öğretmek ve genel ahlakı muhafaza etmek devletin bir görevidir. Genel ahlaka aykırı davranmamak, yani ihlal etmemek de her türlü kişi ve kuruluşun hem hukuksal hem de...

İşte Kitap….

İman, dil ile ikrar kalp ile tasdikdir derler… Kalbin tasdikinin kalbin mutmain olması ile alakadarlığı vardır muhakkak. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik edebilen yegâne varlık şüphesiz ki insandır. Dil ile kalp arasındaki bu etkileşimi sağlayan ve yine insana mahsus bir hususiyet de şüphesiz ki akıldır. Akıl ile insan, hukukun da kendisine atfettiği bir kabiliyete yani mümeyyizliğe haiz olur. Bütün...

Kudüs İttihad-ı İslamın Ruhudur: (A)Normalleşmeyin

Bir asrı aşkın zaman, bundan tam 103 yıl önce yine bir Aralık ayında, 40 gün süren savaşlar sonunda 9 Aralık 1917’de Kudüs düşmüştü. Yafa Kapısında; İngiliz, Fransız, İtalyan, İskoç, İrlanda, Galler, Avustralya, Yeni Zelanda onur kıtaları karşılaması eşliğinde İngiliz General Allenby 11 Aralık 1917’de Kudüs’e girmiştir.

Bir Kışın Baharı: “Ayasofya’nın Dirilişi”

“Tarih denilen mâzi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz inşaallah cennet-âsâ bir baharda gelirsiniz.”(Emirdağ Lahikası)

Yeni Düşünce Düzeni İhtiyacı

“Yeni Dünya Düzeni” “yeni bir düşünce düzeni” ile mümkündür. Corona virüs salgın süreci, yeni bir düşünce düzeni oluşması için insana kendisini, kâinatı ve kainatla arasındaki ilişkisini tekrar sorgulama ve tefekkür imkânını sunmaktadır.

Suriye’de Ne İşimiz Var

Hakikati aramaktan ziyade; kimilerince itham içeren, kimilerince cevabı bilinen, kimilerince cevabı bilindiği halde bilinmezlikten gelinen, kimilerince de gerçekten cevabı bilinmeyen, kimilerince gerçekten izah arayışına girilen, kimilerince gerçekten izah edilmesi beklenmeyen, ne çok anlama sahip, ne çok cevap içeren, ne çok itham yüklenen bir sual, “Ne İşimiz Var Suriye’de”

Çünkü Kudüs “Biz”iz

Yüzyıllardan bir yüzyıl, yıllardan bir yıl, aylardan bir ay, günlerden bir gün, uzak coğrafyalardan bir coğrafyada saraylardan bir saray, kürsülerden bir kürsü, mütekabir çehreler, mütezalim ifadeler, müstehzi mimikler, mütecaviz arzular, paçavra tavırlar ardında anlatılan, tarihin çöp sepetine gidecek kurgular…

Bir Medeniyetten Kopuş Ahvali

Yer: “Ahlat”Türk İslam tarihinde ifa ettiği fonksiyon itibariyle bütünüyle hak ettiği ve tarihin kendisine verdiği bir diğer unvan “Kubbet’ül İslam”.İslam ile müşerref olmanın hemen hemen ertesi za­manlar, İslam’a ait unsurlar ile imtizac ederek yeni bir medeni­yet inşa etmenin he­men arifesi yıl­­lar; 1100’ler 1200’ler 1300’ler.

Şifrenizi mi unuttunuz?