Ahmed Said GÜNDÜZ

Azapkapı Sokullu Mehmed Paşa Camii

1577’de Sokullu Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu sebeple Sokullu Mehmed Paşa Camii adıyla da anılır. Mimarı Koca Sinan’dır. Cami fevkanî olarak yapıldığından altında gözler halinde geniş bir ...[Devamını Oku]

Çinili Köşk

Çinili Köşk, Sûr-ı Sultani adı verilen sur duvarları ile Tari­hî Yarımada’dan ayrılan bölge içinde, sonraları Topkapı Sarayı olarak tanınan ve XV. yüzyılda yapımına başlanan Saray-ı Cedîd (Yeni Saray)...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

Fayton Arabaları 1825’e kadar sadece hükümdarlar tarafından kullanılabileceği belirtilen fayton arabalarını bu tarihten sonra saray ileri gelenlerinin ve devlet erkânının da kullanmasına müsaade edild...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

Kurban Bayramı İslâm dininde ramazan ve kur­ban olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada îdü’l-fıtr ve îdü’l-adhâ şeklinde ad­lan­dırılan her iki bayram da hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başl...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

Medresetü’l-Hattâtîn Şeyhülislam Hayri Efendi, hat tedrisatına has bir eğitim müessesesi kurmak istiyordu. Nihayet kuruluş çalışma­ları tamamlandı ve adının Med­re­setü’l-hattâtîn olmasına ka­rar veri...[Devamını Oku]

Mahmil-i Şerif

Mahmil sözlükte, deve, fil gibi hayvanların sırtına konan veya insanların omuzla­rında taşınan, karşılıklı oturulacak şekilde yapılmış bir çeşit kapalı sepet olarak ifade edilmektedir.

TARİHTEN SAYFALAR

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan bir tıp fakültesidir. Yapımına 1894’te başlanmış ve 1903 yılında ta­maml...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

İslam tarihinde makine vemekanik bilimi:Hiyel Hiyel, Arapçada ‘hîle’ keli­me­sinin çoğuludur. Hîle kelimesi, hüner, tedbir, çare veya yöntem şeklinde manalandırılmıştır. İslam bilim terminolojisinde i...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

Elhamra Sarayı Elhamra Sarayı, Endülüs’deki Nasrîler (Benî Ahmer) Dev­leti’nin başşehri olan Gır­nata’da (Granada) bulunmaktadır. “Kızıl” anlamına gelen el-hamrâ şeklinde tanımlanması, yapımı sırasınd...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Muzıka-i Hümayun Sultan II. Mahmud tarafından 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Mehterhane de ilga edildikten sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adıyla yeni bir teşkilat oluşturulmuştu.

Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı, Doğu Ro­ma İmparatoru Justinyan ta­ra­fından 542 senesinde yap­­tırılmıştır. Suyun içinden yük­selen ve sayısız gibi gö­rünen mermer sütunlar se­bebiyle halk arasında ‘Yere­batan Sa...[Devamını Oku]

Galata Mevlevîhanesi

Galata Mevlevîhanesi, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan 2. Bayezid dönemi ileri gelenlerinden İskender Paşa ta­­rafından 1491 senesinde ku­­rul­muştur. Yıllar içinde tekkeye çeşitli eklentiler ya­pıl­mış ...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 8
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,