93. Sayı: “Bediüzzaman’ın Hayru’l-Halefi Ahmed Husrev Altınbaşak”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Bediüzzaman’ın Hayru’l-Halefi

“Bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecede tedbir ve dirayet sahibi” Bediüzzaman Hazretleri gibi, “Asrımızın cemaat zamanı olduğu ve bu asırda ancak tam dayanışma ...

İğneyle Kuyu Kazdılar

5 Üzerinde en çok emek sarf edilen Kur’ân-ı Kerim nüshası, Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hazretlerinin 40 senede yazdığı ve 10 sene de yapıştırma işlemi devam eden Te...

Dünyanın Neresinde Olursan Ol Sen Hizmet Edeceksin

METİN UÇAR “Bu gençler bir başka. Bana Ashab-ı Kehf gibi geldiler.” Mübarek insanlar. Bu piyasada ahlaksız insanlar var, bu gençleri dolandırırlar. Çağırdım onl...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Buruciye Medresesi Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Sivas’ın ileri gelen zenginlerinden olan ve Hamedan yakınlarındaki Buru...

Hüsrev Efendi’nin Vefatı

Hüsrev Efendi’nin hastalıkları son zamanlarında iyice artmıştı. Ziyaretine gelen talebelerine âhirete gideceğine işaret eden ifadelerde bulunuyor, vazifesinin t...

Üstad-ı Sani Hüsrev Efendi

Daha Bediüzzaman Hazretleri hayatta iken Hüsrev Efendi’ye, talebeler arasında “Üstad-ı Sânî”, yani “İkinci Üstad” denil­meye başlanmıştır.

Türk Milletinin Kahramanı

Hüsrev Efendi’nin tek­sir makinesi sebe­biyle takibata uğra­dığı 1947 senesinde, Emirdağ Kaymakamı, yanında hâkim ve savcı da beraber olarak aynı mes’eleye dair...

Risale-i Nurun Kerametli Kalemi

üsrev Efendi’nin Risale-i Nur yazısın­daki hizmeti akıllara hayret verecek bir de­receye ulaşmıştır. Risaleleri bir matbaa gibi inanılmaz miktarlarda eliyle yaz...

Nur Talebeleri’nin Hüsrev Efendi’ye Fevkalâde Hürmetleri

1950 ile 60 yılları arasında Risale-i Nur Hizmeti yurdun dört bir tarafında hararetle devam ediyordu. Bu hizmetlere öncülük eden ileri gelen Nur Talebeleri bir ...

Hüsrev Efendi’nin Nur Hizmetindeki Merkezi Vazifesi

Bediüzzaman Hazretleri’ne, husu­san Emirdağ’da kaldı­ğı yıllarda çok büyük tazyikat yapılıyordu. Kimse ile görüştürmemek için kaldığı evin kapısı geceleri dışar...

Hüsrev Efendi’nin Manevi Cephesi

Üstad Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur’da bulun­duğunu haber verdiği velâyet-i kübrâ feyizlerin­den, Risale-i Nur’un saff-ı evvel olan ilk talebeleri, ecdadların­da...

Kısa Tarihçesi

Ahmed Hüsrev Altınbaşak, 1899 senesinde Isparta’da dünyaya geldi. Babası Mehmed Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. Osmanlı Devri Isparta vâlilerinden Hacı Edhemoğlu...

Kalem-i Hüsrevi

Bediüzzaman Hazretleri’nin Isparta’ya gelişinin beşinci sene­si olan 1932 yılında, Kur’ân’ın daha önce keşfedilmemiş yeni bir harikası kendisine göste­rildi. Me...

Hüsrev Efendi insanlara karşı ziyadesiyle şefkat ve merha­met sahibiydi. Bir kardeşimiz üzün­tülü bir vakasını anlattığı zaman o da üzülürdü. Üzüntüsü açıkça gö...

Hüsrev Efendi’nin Sohbetleri

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatından sonraki 1960’lı yıllarda, Hüsrev Efendi öğlene kadar Kur’ân yazmakla vakit geçi­riyor, öğleden sonra kapılarını ziyaretçi­...

Hulusi Beyi Geçen Talebe

Hulusi Bey, 1929 yılın­da Üstad Bediüzzaman’ı Barla’da ziyaret ettikten üç gün sonra Risale-i Nur Hizmeti’nin istik­bali ile alakadar bir rüya görmüş ve üç sene...

Hayrât Vakfı

Hüsrev Efen­di dokuz defa yazarak kemale er­dirdiği “Tevâfuklu Kur’ân’ı” neşretmek için ileri gelen otuz kadar talebesiyle Isparta’da bir isti­şare yaptılar. Re...

Gizli Komitelerin Dehşetli Planı

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatından iki ay sonra, 27 Mayıs 1960’da askerî bir darbe oldu. Memleket­te başlatılan umumî bir baskı ve sindirme havasının netices...

Hüsrev Efendi’nin Duygu Dolu Mektupları

Hazret-i Üstad, Emirdağ’dan gönderdiği başka bir mektubunda, “Evet Hüsrev, Feyzi, Hâfız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin ge­çen tarz-ı hayatları bu Hizmet-i ...

Cımbızla Kur’an Yazdılar

Üzerinde en çok emek sarf edilen Kur’ân-ı Kerim nüshası, Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hazretlerinin 40 senede yazdığı ve 10 sene de yapıştırma işlemi devam eden Teva...

Evde En Çok Ne Konuşuluyorsa Kutsal Odur

MUSTAFA TOPÖZ Aile hayatı, insanların görevleri gereği olan bütün kılıflarından çıkarak, bütün rollerini bırakarak, bütün şekillerinden soyutlanarak, kendilerin...

Camii’deki Cennet

LALE YÂRÂ Teravihte gülen çocuklar,Size kızanlara ne dersinizBir anlatsam onları sizeÖmür boyu gülersiniz… -Mahmut Bıyıklı-

Şifrenizi mi unuttunuz?