147. sayı İtikad

Kâinat kitabı denilen bu âlemde her bir şey, bütün eşyayı kendi yaratıcısına verir. Ve dünyada var olan her bir eser, diğer tüm varlıkların Allah’ın eseri olduğunu gösterir ve işaret eder. Keza yoktan var etmeye ve yaratılışa dair her bir fiil, yaratılış hakikatine dair bütün fiillerin kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder.

?u halde yaratıcısını bize tanıt­mak için var edilen her bir eser ve fiil, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakkın birliğine ve mutlak fail olduğuna kesin birer delildir. Bu vecihle mah­­lûkat, Allah’ı tanıtmak ve bil­dir­­mek için yaratılmış birer pen­cere veya mektup mahiyetindedir.
Sadi-i ?irazî’nin dediği gibi,

“Aklı başında olan kişinin nazarında her bir yaprak yaradanı tanıtan bir defterdir.”
Evet, her bir eser, özellikle hayat sahibi olanlar kâinat kitabının birer küçük misalleridirler. Aynı zamanda var olan her bir eser, bu âlemin bir çekirdeği ve dünyanın birer meyvesidirler. Öyle ise bir eseri, çekirdeği ve meyveyi icad eden fiillerin faili bütün kâinatı yaratan ve varlık âlemine çıkaran Zattan başkası değildir.
Yani her bir eser, bütün eserleri hakiki tesir sahibi olan Allah’a verdiği gibi (خلق) halk, icad, ihya gibi her bir fiil ve fiili sıfatlar ise bütün fiileri, işleri mutlak kudret sahibi olan Hâlık-ı Zülcelâle isnad eder ve etmeli.
Bahsedilen hakikatleri akla yaklaştırmak ve idraki kolaylaştırabilmek için anahtar bir kavramı izah etmek icap ediyor: “Âdetullah”
Âdetullah’ı (sünnetullah da denir), Cenab-ı Hakkın kâinattaki tüm varlıklara tayin etmiş olduğu ölçüler olarak tabir etmek mümkündür. Bir başka ifadeyle, onun haricinde hiç kimsenin değiştiremeyeceği düzen ve kurallar manzumesidir.
Evet, irade sıfatının kudret kitabı olan bu kâinatta her bir fiil, bütün mevcudatı ihata edecek kadar geniş bir kanunun ucunu gösteriyor. Atomdan hatta esir maddesinden tut ta Kehkeşan’a ve tüm galaksilere kadar uzanan ve geçerli olan bu ölçü, kanun-u hallâkıyet (yaratıcılık kanunu) olarak isimlendirilir.
Yaratıcılık kanunu bize diyor ki; bir sineği yoktan var eden “icad” fiili kime aitse, bütün sinek, böcek vesair küçük hayvanatı icad eden fiil aynı faile aittir. Ve bir sineği “ihya” eden Zat ile tüm yeryüzünü her baharda yeniden ihya eden yine aynı Zat olmalıdır.
Keza, atomların çekirdeği etrafında elektronları döndüren kanun kimin iradesinde ise, mevcudatı devamlı ve zincirleme olarak harekete geçiren kanun da aynı Zatın tasarrufu altındadır. Güneşi gezegenleriyle esir çimengahında gezdiren kanun ile tüm zerreleri mevlevi gibi döndüren kanun, aynı Zatın ihdas ettiği düzen ve ölçülerin neticesidir.
Çünkü yaratıcılarını ilan etmekle vazifelendirilmiş tüm mev­­cu­dat, âdetullah kanunları ile kendilerine tayin edilmiş hik­­­metli yoldan, zincirleme bir su­­rette devamlı geçmektedir­ler. Kâinattaki düzen ve intizam, tüm fiil ve eserlerin bir el­den çık­tığını ilan ediyor. Ve bu öl­çü­ler, âdetullah kanunlarının her yerde geçerli olduğunu, ya­ra­tılan zerreler adedince ispat ediyor.
İşte bu silsile ve düzen içinde şahit olduğumuz tüm işler ve fiiller, ancak ve ancak bu kanunları ihdas eden ve devamlılığını sağlayan Zatın emriyle olabilir ve onunla bağlıdır diye tüm akıl sahiplerine ilan ediyor.
Yaratılan tüm eserlerin ve mah­lûkatın şehadetiyle kâinat kitabını okuyan ve bu okuma suretiyle marifetini artıran kişi şunu idrak eder ve etmeli ki;
Mevcudatta cereyan eden tüm hadiselerde ve alakadar ol­du­ğu­muz dünyada görülen tüm sonuçlarda hakiki tesir sahi­bi ve mutlak fail, yalnızca Allah’tır. Sebepler ise âdetullah kanunları çerçevesinde yaratıcılarının yüksek mertebesi ve hikmetini ilan eden zayıf ve tesirsiz perdelerdir.
Hâsılı kelam, her bir eser ve tüm fiiller kuvvetli ve kesin bir surette bir düzenin eseri/esiri olduğunu göstermesi cihetiyle o düzeni hikmetle yaratan Ce­nab-ı Hakkın varlığına ve bir­liğine sağlam birer delildirler. Akıl sahipleri için her şeyde Allah’ın birliğini gösteren bir delil vardır.
Bunun gibi kâinat kitabının sayfalarında, asırların satırlarında yazılan ve mevcudat denilen bu âlemdeki bütün kelimeler ve eserler kitabın hikmetli kâ­ti­binin kudret kaleminin nakışları olduğunu işaret ve ispat ederler.
Evet, her şey Ondandır ve dönüş muhakkak O’na olacaktır

Şifrenizi mi unuttunuz?