Hüsrev Efendi

AHMED HÜSREV ALTINBAŞAK (v.20 Temmuz 1977)

  Vefatının 40. Sene-i Devriyesinde Rahmetle Yâd Ediyoruz Bediüzzaman Hazretlerinin “Hüsrev gibi bir Nur kahramanından –benim yerimde ve Nur’un şahs-ı manevisinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından- hiç bir cihetle gücenmemek elzemdir.”[1] dediği ve yerine hayrülhalef olarak bıraktığı Ahm...[Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri Yerine Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hazretlerini Bıraktı

  Türkiye insanı son yüzyılda çok değişik imtihanlardan geçti. Ya­kın tarih aynamız, pek çok akıl almaz hadiselere sahne oldu. Çin­lilerin meşhur bir atasözü/beddu­ası var, kızdıkları insana “İlginç bir çağda yaşa!” derler; sanki o cümle bize de vurdu. Hakikaten hem ilginç, hem sıkıntılı, hem b...[Devamını Oku]

Hüsrev Efendi Vefatı

Hüsrev Efendi’nin hastalıkları son zamanlarında iyice artmıştı. Ziyaretine gelen talebelerine âhirete gideceğine işaret eden ifadelerde bulunuyor, vazifesinin tamamlandığını söylüyor, adeta onlarla vedalaşıyordu. Bir sohbetinde, “Kardeşim! Kabre girsem de benim halim değişmeyecek. Küçücük odamda kır...[Devamını Oku]

Üstad-ı Sani Hüsrev Efendi

Daha Bediüzzaman Hazretleri hayatta iken Hüsrev Efendi’ye, talebeler arasında “Üstad-ı Sânî”, yani “İkinci Üstad” denil­meye başlanmıştır. Hüsrev Efendi, Bediüzzaman Hazretleri’nin Isparta’ya geldiği ilk yıllarda kendisine talebe olup yirmi seneden fazla Üs­tad’ıyla omuz omu­za Nur Hizmeti’nde büyük...[Devamını Oku]

Türk Milletinin Kahramanı

Hüsrev Efendi’nin tek­sir makinesi sebe­biyle takibata uğra­dığı 1947 senesinde, Emirdağ Kaymakamı, yanında hâkim ve savcı da beraber olarak aynı mes’eleye dair Bediüz­zaman Hazretleri’nin ifade­sini almaya giderler. Hazret-i Üstad onlarla arasında geçen ve Hüsrev Efendi’yi hârika bir sûrette müdafa...[Devamını Oku]

Risale-i Nurun Kerametli Kalemi

üsrev Efendi’nin Risale-i Nur yazısın­daki hizmeti akıllara hayret verecek bir de­receye ulaşmıştır. Risaleleri bir matbaa gibi inanılmaz miktarlarda eliyle yazıp çoğaltarak her tarafa neş­retmiştir. Daha yeni yaz­maya başladığı günlerde bir ayda tam on dört kitabı yazarak Risale-i Nur’un büyük bir ...[Devamını Oku]

Nur Talebelerinin Hüsrev Efendiye Fevkalade Hürmetleri

1950 ile 60 yılları arasında Risale-i Nur Hizmeti yurdun dört bir tarafında hararetle devam ediyordu. Bu hizmetlere öncülük eden ileri gelen Nur Talebeleri bir yandan Bediüzzaman Haz­retleri ile haberleşirken diğer yandan Hüs­rev Efendi ile de irtibat halindeydiler. Bu irtibatı gösteren muhtelif mek...[Devamını Oku]

Nur Hizmetindeki Merkezi Vazifesi

Bediüzzaman Hazretleri’ne, husu­san Emirdağ’da kaldı­ğı yıllarda çok büyük tazyikat yapılıyordu. Kimse ile görüştürmemek için kaldığı evin kapısı geceleri dışarıdan kilit­leniyor, bütün dünya ile irtiba­tını kesmeye çalışıyorlardı. O, bütün bu baskılara aldırmıyor ve talebelerinden ziyade kendi­siyl...[Devamını Oku]

Manevi Cephesi

Üstad Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur’da bulun­duğunu haber verdiği velâyet-i kübrâ feyizlerin­den, Risale-i Nur’un saff-ı evvel olan ilk talebeleri, ecdadların­dan aldıkları sağlam temelleri, fevkalâde ihlasları, zamanların­daki dinsizliğin dehşetli hücum­larının ruhlarına verdiği gayret ve uyanıklık,...[Devamını Oku]

Kısa Tarihçesi

Ahmed Hüsrev Altınbaşak, 1899 senesinde Isparta’da dünyaya geldi. Babası Mehmed Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. Osmanlı Devri Isparta vâlilerinden Hacı Edhemoğlu Ali Ağa’nın torunudur. Hüsrev Efendi’nin Yeşil Sarıklılar nâmıyla bilinen baba tarafı Hazret-i Ebûbekir’e (ra) daya­nıyordu. Hâfız-ı Kurrâl...[Devamını Oku]

Kalem-i Hüsrevi

Bediüzzaman Hazretleri’nin Isparta’ya gelişinin beşinci sene­si olan 1932 yılında, Kur’ân’ın daha önce keşfedilmemiş yeni bir harikası kendisine göste­rildi. Meşhur hattat Kayışzâde Hâfız Osman hattıyla yazılan kendi Kur’ân’ını okurken, Allah ve Rab lafızlarının alt alta güzel diziler halinde birbir...[Devamını Oku]

hüsrev Efendinin Şahsiyeti

Hüsrev Efendi insanlara karşı ziyadesiyle şefkat ve merha­met sahibiydi. Bir kardeşimiz üzün­tülü bir vakasını anlattığı zaman o da üzülürdü. Üzüntüsü açıkça görünürdü. Muhtelif vilayetlerden her gün misafirler gelirdi. Onlarla şefkatle ilgilenir, meselelerini hal­leder, büyük bir huzur içinde dön­m...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,