RİSÂLE-İ NÛR VE TASAVVUF

131. Sayı Dosya Konusu Risale-i Nur

Risalelerde tasavvuf ele alınırken genel olarak şu beş madde üzerinde durulur:

  1. Ehl-i keşif ve ehl-i keramet olan evliyanın vahdaniyete, risalete ve haşre delil olmaları.[1]
  2. Tasavvufa hücum edenlere karşı tasavvufun müdafaa edilmesi.
  3. Tasavvufla ilgili bazı konuların izah ve ispatının yapılması. [2]
  4. Vahdetü’l-Vücudla ilgili konuların tahlili.
  5. Risâle-i Nûr mesleğinin tasavvuf mesleğinden farklı oluşu ve bu farkların izahı. [3]

Tasavvufun tarifi

Tasavvufun değişik tarifleri yapılmıştır. Risale-i Kuşeyri’de tasavvuf büyüklerinden naklen elliye yakın tarif aktarılır. Bütün tariflerden yola çıkarak kısaca “Tasavvuf; nefis terbiyesi yaparak, insanı Allah’a ulaştıran bir meslektir” demek uygundur.

Üstad Bediüzzaman “Tarîkat nedir?” sorusunu şöyle cevaplandırır: “Tarikatın gaye-i maksadı, marifetin ve iman hakikatlerinin inkişafıyla, Mi’rac-ı Ahmedî’nin (sav) gölgesinde ve sayesi altında kalb ayağıyla bir seyr ü sülûk-ı ruhanî neticesinde, zevkî, halî ve bir derece şuhudî iman ve Kur’ân hakikatlerine mazhariyet; “tarikat”, “tasavvuf” namıyla ulvî bir sırr-ı insanî ve bir kemâl-i beşerîdir.”

[1]. Bkz. Şua’lar, s. 111, 120 (Ayete’l-Kübra, 10. Ve 16. Mertebe), Mektubat, s. 316 (8. Pencere), Haşir Risalesi, 8. Hakikat.

[2]. 29. Mektup’un, 9. Risalesi olan “Telvihat-ı Tis’a” bütünüyle tasavvuf ve tarikata tahsis edilmiştir. Bu risale için Üstad “Ehl-i tarîk olana ve olmayana bir iksir-i a’zam ve çok faydalı bir tiryaktır.” der. 9 telvih olan bu risalenin kısa bir fihristi şöyledir:

Birinci Telvih: Tarikatın tarifi ve tarikatın insan kalbini işlettirip, inkişaf ettirdiğini beyan eder.

İkinci Telvih: Kalbin işlemesi, zikir ve tefekkürle olduğunu ve zikrin dünyevi faydalarını beyan eder.

Üçüncü Telvih: Velâyet, hüccet-i risalet ve tarîkat, bir bürhan-ı şeriat olduğunu ve tarikata hücum edenlerin yanlışlığı anlatılır.

Dördüncü Telvih: Tarikatte afaki ve enfüsi iki seyr olduğu, bazen bu seyri tamamlayamayanların hatalara düştükleri, hatta bazen sapıttıkları anlatılır.

Beşinci Telvih: Vahdetü’l-Vücud mesleğinin yanlış olduğu izah edilir.

Altıncı Telvih: Velâyet yolları içinde en güzeli ve en müstakimi, sünnet-i seniyeye ittibâ olduğunu ve velâyetin esaslarının en mühimmi, ihlas ve en keskin kuvveti, muhabbet olduğunu beyan ederek; bu dünya dârü’l-hizmet olduğundan ve dâr-ı ücret ve mükâfat olmadığından, tarîkatın lezaizini ve ezvak ve keramatını kasden taleb etmemek lâzım geldiğini beyan eder.

Yedinci Telvih: Tarîkat ve hakikat, şeriatın hâdimlerinden olduğunu; tarîkat ve hakikatin en yüksek mertebeleri, şeriatın cüz’leri bulunduğunu; tarîkat ve hakikat, vesilelikten çıkmamak ve daima şeriata tebaiyette kalmak lüzumunu beyan edip, “Sünnet-i seniye ve ahkâm-ı şeriat haricinde evliyâ bulunabilir mi?” suâline merak-aver bir cevab verir.

Sekizinci Telvih: Tarîkatın sekiz varta-i mühimmesini beyan eder.

Dokuzuncu Telvih: Tarîkatın pek çok semeratından gayet şirin ve güzel dokuz adedini beyan eder.

[3]. Risâle-i Nûr mesleği ile tarikatın mukayesesi için bkz. Mektubat, c. 1, s. 202. (28. Mektub, 3. Mesele)

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓

EKİM SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,