AİLE HAYATI MÜSLÜMANIN CENNETİDİR

121. Sayı Aile Mektebi

 

Benimle görüşen ekser dostlardan, kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim, “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungahı ve bir nevi‘ cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” dedim. Sebebini aradım. Bildim ki:

Nasıl, İslamiyet’in hayat-ı ictimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslam’a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin te’sirli bir sûrette perde altında çalıştığını hissettim ve bildim ki, bu millet-i İslama bir dehşetli darbe, o cihetten geliyordu. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan ma‘nevi evladlarıma kat‘iyen beyan ediyorum ki:

Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi, saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozul­maktan kurtulmanın çare-i yeganesi, daire-i İslamiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur!.. Rusya’da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nûr’un bir parçasında denilmiş ki: Aklı başında olan bir adam, refikasına muhabbetini ve sevgisini, beş on senelik fani ve zahiri hüsn-ü cemaline bina etmez. Belki kadınların hüsn-ü cemalinin en güzeli ve daimisi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsn-ü siretine sevgisini bina etmeli. Ta ki, o biça­re ihtiyarlandıkça, kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat-ı ebediyesinde ebedi ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça daha zi­yade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakatten sonra, ebedi bir mufarakate maruz kalan o aile hayatı, esasıyla bozuluyor.

Hem Risale-i Nûr’un bir cüzünde denilmiş ki:

Bahtiyardır o adam ki; refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklid eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki; kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için, o da tam mütedeyyin olur, saa­det-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır. Bedbahttır o adam ki; sefahete girmiş zevcesine ittiba‘ eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahttır o kadın ki; zevcinin fıskına bakar, onu başka bir sûrette taklid eder. Veyl o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atılmakta yardım ederler. Yani medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik ederler.

İşte, Risale-i Nûr’un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki, bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınların da ulvi seciyelerinin inkişafının müsebbibi, yalnız daire-i şeriattaki adab-ı İslamiyet’le olabilir.

(Hanımlar Rehberi, 6)

ARALIK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,