PENCERELER RİSALESİ

111. Sayı Risale-i Nur

 

Risalenin İsmi/İsimleri                : 33. Mektup, 33. Söz, Pencereler Risalesi

Risalenin Telif Tarihi                     : Tahmini 1929

Dili                                                 : Türkçe

Müellif Yanındaki Değeri           : Bu risale;

 1. Küfr-ü mutlakın ve mütemerrid dalaletin inadını kıracak ve parçalayacak Kur’an hakikatlerini içermektedir.
 2. İmanı olmayanı imana getirebilecek burhanlara sahiptir.
 3. Zayıf imanları kuvvetlendirir.
 4. Kuvvetli imanı tahkiki hale döndürür.
 5. Tahkiki imanı marifetullahta ilerletir.
 6. İnsanın akıl, hayal, kalp, ruh, vicdan gibi tüm duygularını tatmin eder.
 7. Yaklaşık 53 ayetin tefsiridir.
 8. Tevafuklu bir risaledir.

Konusu                                               : Allah’a iman ve Marifetullah hakkındadır.

Risalenin Metodu                          : Bu risalede davayı ispat etmede şu deliller kullanılmıştır;

 • Burhan-ı İnnî
 • Burhan-ı Limmî
 • Burhan-ı Temanu’ Delili
 • Gaye ve Nizam Delili
 • Hudus delili
 • İcmâ
 • İmkân delili
 • İnayet / Hikmet / İtkan Delili
 • Meşhudat-ı Âlemle İstidlal
 • Muhalif Fikrin Batıl Sonuçlarını Gösterme
 • Naklî deliller
 • Otoriter Şahsiyetleri Delil Gösterme
 • Temsil

 

 

 1. PENCERE: Varlıkların farklı birçok ihtiyaç ve talepleri bulunmaktadır. Bu ihtiyaç ve talepler o varlıkların ummadığı ve bilmediği ve iktidarlarının yetişmediği yerlerden giderilmektedir. Bu hal ise Kerim, Rahim, Mürebbi, Müdebbir olan bir Vacibu’l-Vücudu, Vâhid-i Ehad’ı göstermektedir.
 2. PENCERE: Her şey, varlığında ve kimliğinde sonsuz ihtimaller içinde muntazam ve hikmetli olarak var olmaktadırlar. Bu sayede her varlık birbirinden farklı olmaktadır. Bu hal yüce Allah’ın ehadiyetini ve samediyetini göstermektedir.
 3. PENCERE: Canlı türlerinin birbirinden farklı olan rızıkları, görünümleri, korunmak için sahip oldukları donanımları, elbiseleri, talimleri, ölümleri hiç biri unutulmayarak, şaşırmayarak mükemmel bir düzen ve ölçü içinde yapılmaktadır. Bu hal ise sonsuz bir kudret, hikmet ve ilim sahibi olan Vâhid-i Ehadi göstermektedir.
 4. PENCERE: Varlıkların istidat, fıtrî ve ızdırar dillleriyle yaptıkları duaların kabul edilip icabet edilmesi Rahim, Kerim ve Mucib bir yaratıcıyı göstermektedir.
 5. PENCERE: Varlıkların özellikle canlıların basit, şekilsiz ve sanatsız olmaktan uzak, ani bir şekilde ve kısa zamanda varlık sahasına çıkmalarıyla beraber, sanatlı ve mükemmel donanımlarla yaratılmaları Kadir ve Hakîm bir Vacibu’l-Vücudu göstermektedir.
 6. PENCERE:
 • Gök cisimlerinin muntazam hareketleri
 • Dünyada görünen düzenli değişiklikler
 • Kara ve denizdeki canlıların rızıklarının verilmesi, duygularla donatılması, farklı şekillerin verilmesi
 • Bağlardaki bitkilerin ve onların süslü çiçekleri, bu çiçeklerin ölçülü meyveleri, meyvelerdeki süslü nakışlar
 • Önemli hikmet, gaye ve gerekli faydaları sağlayan yağmur
 • Dağlar, dağlardaki madenler ve bunların farklı özellikleri ve farklı gayeler için hazırlanması ve depolanmaları
 • Tepelerin farklı çiçeklerle süslenmesi
 • Ağaç ve otların muntazam yaprakları
 • Büyüyen ve gelişen cisimlerin büyüme ve gelişme zamanında ki ölçülü hareketleri, farklı donanımları, farklı meyveleri
 • Canlıların bedenlerine ruhu yerleştirmek
 • Kalplere ilim ve hakikati ilham etmek
 • Zahiri ve bâtıni duyguları âlemlere açılan bir anahtar görevi vermek, Cenab-ı Hakkın rububiyetini, vücubunu ve vahdetini ispat etmekle birlikte ehadiyetinin ve rububiyetinin mükemmel olduğunu göstermektedir.
 1. PENCERE: Basit ve câmid unsurlardan farklı ve muntazam bileşik (mürekkep) varlıkların icadı ve bunların terkip ve tahlil zamanında yenilenmelerinde görülen imtiyaz ve tefrik, atomları bir tarla haline getirip onlarda her an yeni âlemler icad etmek ve atomlara mükemmel işler yaptırmak yüce Allah’ın vücub-u vücudunu, kudretinin kusursuzluğunu, rububiyetinin haşmetini ve vahdetini göstermektedir.
 2. PENCERE: Bütün peygamberler, evliyalar ve asfiyalar bir tek Vahid-i Ehad, Vâcibu’l-Vücud, Hâlık-ı Külli Şey’in varlığına, birliğine ve rububiyetine şehadet etmektedirler.
 3. PENCERE: Âlemdeki umumi ibadet yani ariflerin marifetleri, şakirlerin şükürleri, zakirlerin zikirleri, hâmidlerin hamdleri, muvahhidlerin tevhidleri, âşıkların muhabbetleri, müridlerin iradeleri, müniblerin talepleri Maruf, Meşkûr, Mahmud, Vâhid, Mahbub, Merğub, Maksud olan ezeli bir Mabud’un vücub-u vücudunu ve vahdetini göstermektedir. Bu ibadetlerin sonucunda gelen feyizler, münacatlar, müşahedeler ve keşifler Yüce Allah’ın vahdetini ve varlığını göstermektedir.
 4. PENCERE: Varlıklar arasındaki yardımlaşma, birbirinin ihtiyaçlarına cevap verme ve aralarındaki dayanışma bir tek terbiye ediciyi göstermektedir.
 5. PENCERE: İnançsızlıktan doğan manevi ıstıraplardan kurtulmanın çaresi bir yaratıcıyı kabul etmektir. Çünkü inkâr ve şirkte sayısız zorluklar vardır.
 6. PENCERE: Varlıkların, ölçülü vücutları, görünümleri ve bunlarda görülen fakat birçok amaca hizmet eden eğri-büğrülükler, gelişim zamanlarındaki değişiklikler ve ölçülü miktarları her şeyi ilahi kudret ve kaderle yaratıldığını göstermektedir.
 7. PENCERE: Her şeyin kendine mahsus şekilde rabbini yâd etmesi, muntazam suretleri, ölçülü heyetleri, mükemmel hayatları birer tesbih olup yüce Allah’ı göstermektedir.
 8. PENCERE: Her şeyin bir yaratıcıya muhtaç olması kadir, kavi, gani, âlim ve hay olan bir zatı göstermektedir. Çünkü zayıf, aciz, fakir, cansız, cehalet içinde bulunan varlıklarda görünen tam ve eksiksiz bir kuvvet, kudret, zenginlik, hayat ve şuur yüce Allah’ın bir olduğunu göstermektedir.
 9. PENCERE: Her şeye düzenli ve ölçülü bir şekilde en kısa, en güzel, en kolay ve en kullanışlı şekilde onları var etmek ve suret vermek bir Kadîr-i Alîm’i göstermektedir. Devam Edecek…
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,