ÜSTÂD

88. Sayı Şiir

ÜSTÂD

Cavid Saraçoğlu

 

Nûr ordusunun sürûr-ı zî-şânıdır Üstâd

Can mülkünün en sevgili cânânıdır Üstâd

Yakûb dilinin Yûsuf-ı Kenân’ıdır Üstâd

Şefkat bağının bülbül-i nâlânıdır Üstâd

 

Hak yol budur, isyâncı ve gümrâha yanaşma

Nûr mesleği havuzundan ebed hârice taşma

Ey hasta-i bî-çâre gel âvâre dolaşma

Emrâz-ı kulûbün yüce Lokmân’ıdır Üstâd

 

Nûr vechi güneşler gibi parlaktır o zâtın

Her nushu bütün derdlere tiryâktir o zâtın

Da’vâsı, berâhîni bütün hakdır o zâtın

Âlemlere Rabbin büyük ihsânıdır Üstâd

 

Kim hükmüne râm olsa olur emn ü emânda

Yardım eli şâkirdi tutar cümle mekânda

Her şeş cihet eyler o tasarruf bu cihânda

Mülkün melekûtün de Süleymân’ıdır Üstâd

 

Nûr hâdimine her nefis eyler nice himmet

Ol nezd-i azîzinde kemerbeste-i hizmet

Akmâr ve nücûm olsa diğer ehl-i velâyet

Bil-cümlesinin şems-i dirahşânıdır Üstâd

 

Bir seyf-i mübârek gibi destindeki hâme

Her zulmü serer hâke, eder adli ikâme

Tullâbı onun benziyor Ashâb-ı Kirâma

Keskin gözün âyine-i Rahmânıdır Üstâd

 

Kim münkesir’ül-kalb ise gitsin o diyâra

Artık ebedî son verir efgân ile zâra

Koklar ezelî goncayı, gelmez sıra hâra

Can bülbülünün şânlı gülistânıdır Üstâd

 

29 Temmuz 1969, Üsküb

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,