40 ambar

47. Sayı

Şam
Medine’den sonra İslâm’ın ikinci başşehri. Arablar Şam’a Dimeşk demektedirler.
Kureyş Sûresi 2. âyette; “Onları (ticâret için) kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için!” şeklindeki ifadeyle Kureyş Kabilesi’nin Yemen ve Şam arası yaptığı ticarî seyâhatler kastedilmektedir. Yine Sebe’ Sûresi’nde Şam ve çevresi,  ‘bereketli kıldığımız memleketler’ şeklinde vasıflandırılmaktadır.
Çeşitli vesilelerle on bine yakın sahâbenin ziyâret ettiği Şam, Hz. Ömer’in (ra) hilâfeti zamanında 640 senesinde Hz. Ebû Ubeyde bin Cerrah (ra) komutasındaki İslâm ordusu tarafından fethedilmiştir. Hz. Âdem’in (as) şehid  edilen oğlu Hâbil’in kabrinin bulunduğu rivâyet edilen Kasiyun Dağı Şam’dadır. Ayrıca Hz. Yahya (as), Hz. Hüseyin  (ra), Hz. Cafer bin Ebi Tâlib (ra), Hz. Bilal-i Habeşî (ra), Mevlâna Hâlid-i Bağdadî Hz. (ks), Muhyiddin-i Arabî Hz.  (ks), Selahaddin Eyyûbî ve Sultan 6. Mehmed Vahiddedin’in yanı sıra birçok sahâbe ve evliyâullah’ın da türbesi Şam’dadır. Ayrıca İslâm dünyasının en büyük, en eski ve en meşhur câmilerinden Emeviye Câmii de Şam’dadır. Bedîüzzaman Hz. 1911 senesinde içinde yüzlerce âlimin bulunduğu onbine yakın kişiye Emeviye Câmiinde bir  hutbe irad etmiş, bu hutbe daha sonra Hutbe-i Şâmiye adıyla neşredilmiştir. Hutbe-i Şâmiye ayrıca Risâle-i Nûr  Külliyatından Mektûbat ismli eserin son kısmında da yer almaktadır.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,