Yeni nesle pîşdarlık yapmak, pîşâheng olmak…

34. Sayı

Pîşdar’ kelimesi Farsça ‘pîş’ (ön) ve ‘dar’ (tutan) kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan ve “önden giden kimse”, “öncü” demektir. Bir de ‘pîşâheng’ kelimesi vardır ki, ‘pîş’ (ön) ve ‘âheng’, (çeken) kelimelerinden mürekkep öne düşen, yol gösteren kimse mânâsına gelir. Önde gidenlerin, öncülerin, önderlerin, yeni tabirle, liderlerin en önemli zaafları yeni lider yetiştirememeleri, bayrağı zamanında devredememeleri ve ‘ön’ açamamalarıdır. Bu zaafı aşan pîşdarlar ve pîşâhengler kendilerinden sonraya parlak miraslar, kuvvetli meyveler bırakabilmişlerdir. Büyük başarılara imza atmış, kitleleri arakasından sürüklemiş, dağlar devirmiş nice liderler en büyük imtihanları olan yeni nesli sorumluluk sahibi olmaya hazırlamak ve bayrağı onlara devretmeye gelince zorlanmışlardır. Ya ‘inisiyatif ve mevkiinin kaybedilmek istenmemesi’ yahut ‘güvensizlik hissi’ bu duruma sebebiyet vermiştir. Her iki sebep de aslında gizlice ve sinsice yaklaşan felâketler zincirinin habercisidir. Bunu fark eden ve gidişâta “dur” deyip el koymak isteyen yeni nesil liderler pahalıya da mal olsa ve talihleri de varsa duruma vaziyet edip iktidarı, salahiyeti veya kısaca liderliği ele geçirebilmişlerdir. Tarih, bunun, siyasi, askeri, ilmî olmak üzere her sahada pek çok kanlı ve kavgalı misaliyle doludur. Gelelim bugüne… Bugün İslâm dünyasının en mühim meselelerinden birisi liderlik, yani başta dikkat çekilen pîşdarlık, pîşâhenglik sorunudur. Sadece devlet idaresinde değil, her ölçekte, her sahada bu mesele kendini göstermektedir. En küçük birimlerden en büyük teşkilatlara varıncaya kadar, genç neslin önünü açıp mesuliyet yükleyen müesseseler istikbali yakalayacaklardır. Bunda şüphe yok! Burada en mühim, olmazsa olmaz, vâcip şart ise kaliteli ve isabetli bir eğitim ve maddî-manevî, dünyevî-uhrevî rehberlik anlayışının tesis edilmesidir. Bilhassa Efendimiz (asm)’ın genç sahabelerini geleceğe hazırlama usulleri titizlikle gözden geçirmeli ve asrın idrâkine uygun bir ‘liderlik vizyonu’ geliştirilmelidir. Âlemlerin Rabbi, nesilleri, yaşayacakları devre uygun yaratıyor ve dünyaya gönderiyor. ‘Tertîb-i mahlûkat’ dediğimiz varlıkların âleme geliş sırası elbette ve kesinlikle tesadüfen değildir. İlâhî kader, pek çok hikmetlere göre bu sırayı tayin etmektedir. Bugünün nesilleri ise yarının parlayan gerçeklerine münâsip bir hüviyettedir. Bunun farkına varmak gerek! 3. yılını doldurmakta olan İrfan Mektebi, yeni yayın döneminde ‘genç kalemler’e husûsi bir program uygulayacak ve büyük bir projeyi hayata geçirecektir. Önümüzdeki sayılarda ilân edeceğimiz program ve projemizle biz de kendi sahamızda pîşdar ve pîşâheng olmaya tâlibiz. Talep, arzu, istek, kabul, duâ ve rızâ bizden; i’tâ, ihsan, in’am, ikram ve tevfîk her zaman ve daima Hak Teâlâ’dandır.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,