Tarih Penceresinden

26. Sayı

10 Ocak 1390

Taftazânî Hazretleri’nin Vefatı

Sa’düddin Mesud b. Ömer, iman esaslarına dâir olan kelam ilminin en önde gelen imamlarından biridir. Kelâmın meşhur kitaplarından Şerhu’l Akâid’in müellifidir. Horasan’da büyük bir kasaba olan Taftazan’da 1322’de doğmuş, 1390’da Serahs’ta vefat etmiştir. Taftazânî, aslında Şafiî ve Eş’arîdir. Fakat İbn Nüceym ve Ali Karî gibi bazı âlimler Onu Hanefî göstermişlerdir. Bunun sebebi Taftazânî’nin hem Şafiî hem de Hanefî fıkhına dair eser yazmış olmasıdır.

 

20 Ocak 820

İmam-ı Şafiî’nin Vefâtı

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in dört mezhebinden biri olan Şafiî Mezhebinin İmamı ve hicri ikinci asrın Müceddididir. 767 senesinde Filistin’in Gazze Şehrinde dünyaya geldi. Asıl adı Muhammed bin İdris, künyesi ise Ebu Abdullah’tır. Soyu, anne ve baba tarafından Abd-i Menâf’ta Peygamber Efendimizin (asm) soyuyla birleşmektedir. İmam-ı Şafiî Hazretlerinin dedesinin dedesi olan Şafiî İbn es-Sâib’e nisbeten Şafiî adı ile meşhur oldu.

 

24 Ocak 627

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı  Mekkeli Müşriklerle Müslümanlar arasındaki üçüncü ve son savaştır. Savaş adını, Müslümanların savunma için kazdıkları hendekten almaktadır.

 

15 Ocak 1459

Akşemseddin Hazretleri’nin Vefâtı

Asıl adı Şemseddin Muhammed B. Hamza olan Akşemseddin Hazretleri 1390 yılında Şam’da doğmuştur. Avârifü’l-maârif sahibi Şeyh Şehâbeddin Sühreverdi’nin torunlarından Şeyh Hamza’nın oğludur. Akşemseddin’in soy ağacına bakıldığında baba tarafından Hz. Ebu Bekir (ra)’a kadar dayanmaktadır.

Fatih Sultan Mehmed zamanında yaşamış olan Akşemseddin, İstanbul’un fethi sırasında Fatih’e çok destek olmuştur.

 

Bazı eserleri: Risaletü’n Nûriye, Def’u Meta’inis’Sûfiyye, Makamât-ı Evliya…

 

22 Ocak 1517

Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye Zaferi

Mercidabık Sava-şı’ndan sonra Mısır’ın başına geçen Tumanbay, Osmanlı hâkimiyetini kabul etmediği gibi, barış teklifi için gelen Osmanlı elçilerini öldürmüş ve Venedikliler’den top ve silah alarak Ridaniye’de kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu.

 

Yavuz Sultan Selim, ordusu ile birlikte, ilk çağdan beri hiçbir komutanın cebren geçemediği Sina Çölü’nü 13 günde geçerek, Ridaniye’de Mısır Ordusu ile karşılaştı.

Mısır Ordusu’na, El-Mukaddam Dağı’nın etrafını dolaşarak güneyden saldıran Yavuz Sultan Selim, bu manevra sayesinde Mısır ordusunun yönleri sabit olan toplarını etkisiz hale getirdi. 492 yıl önce bugün Ridaniye Zaferi kazanıldı. Bu zaferle birlikte Memlük Devleti tarihe karıştı.

 

24 Ocak 661

Hz. Ali’nin Şehâdeti

Resûlullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş’ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib’tir. Künyesi Ebû Hasan ve Ebû Tûrab (toprağın babası), lâkabı Haydar; ünvanı Emîru’l-Mü’minin’dir. Ayrıca “Allah’ın Arslanı” ünvanıyla da anılır. 1348 yıl önce bugün, Kûfe’de bir Hârici olan Abdurrahman b. Mülcem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın etkisiyle şehid oldu.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,