Yâ Rab! Üzerimize sabır yağdır!

12. Sayı

Merhaba!

12. sayımızla huzurlarınızdayız hamdolsun.

Kaleme andolsun; kelâmı, sırf Allah rızası için sarf ediyoruz.

Yazdıklarımızı yaşamaya, yaşadıklarımızı yazmayadır tüm himmetimiz.

Zamana andolsun; bir yaşımızı dolduracak olmanın heyecanını ve henüz emekleme dönemini bitirme arefesinin mes’ûliyetini iliklerimize kadar hissediyoruz.

Yâ Rab!

Üzerimize sabır yağdır!

Ayaklarımıza sebat ver!

Yazıcılar yazdılar; divitler aşındı, hokkalar tükendi, kâğıtlar lebâleb ‘siyah nur’la doldu; 99 yazar geldi geçti İrfan Mektebi’nden.

Onbinlerce talebe şehâdetnâme almak üzere azmü cezmü kast eyledi ve baş vurdu Mekteb-i İrfan’a…

Biz de baş koyduk ve şehâdet ettik ki, yok kemâl, katiyen irfandan gayrı yerde; denmez ona kâmil, marifet ehlinden başkasına…

Yâ Rab!

Belâ-yı aşk ile kıl âşîna bizi!

Bir dem belâ-yı aşktan kılma cüdâ bizi!

‘Dâr-ı hikmet’te meskûnuz, ‘ekmel’i yakalamak emelimiz; lâkin tekâmül kanunu vârid,

âdetullah cârî.

Bütün kuvvetimiz zaafımızı bilmek, en büyük kudretimiz aczimizi müdrik olmak.

Fakrımız fahrımız hem zenginliğimiz her dem.

Ânın içün, Rızâ-yı Bârî hakkı içün noksanlarımız ve hatalarımız afvola ey ihvân!

Yâ Rab!

Hatalarımızı affet! Bizi kendine kul kabûl et!

Emânetini kabzetmek zamanına kadar, emanetinde emîn kıl bizi!

Şâir gibi deriz: “Her eylem yeniden diriltir bizi! Nehirler düşlerim göl kenarında…”

Ârif gibi söyleriz: “Diriyiz dâim ölmeyiz,

karanlıkta da kalmayız! Bize leyl ü nehâr olmaz!”

Üstad gibi inanırız: “Eğer îman kalbe girse, hadsiz ölüler dirlirler; ‘Biz mahvolmamışız!’ derler… Biz, bir ölür bin diriliriz!”

Filhakika bizler, ehl-i irfan, âşık-ı huzûr-u irfan; ölümü tadar ama hakikaten ölmeyiz!

Mâziyi ölü bilmeyiz, görmeyiz müstakbeli ma’dum!

Geçmiş, hayattar bir zikirhâne, ibret alırız; gelecek nûrânî meclisler, ümîd ile özleriz.

‘Fahr-i Âlemin nurdan bir incisi, Ehl-i

İslâmın büyük bir müncîsi’ verdi bu irfan dersini bize.

Yâ Rab!

Bizi ve neslimizi nûrunla yaşat!

Bizi ve neslimizi nûrunla haşret!

Ey azîzân!

Gelin şimdi sefere çıkalım, İrfan Mektebi’nin menzillerinde…

Feyziniz ziyâde, istifâdeniz bereketli ola!

Gayret bizden; tevfîk, her zaman ve daimâ Cenâb-ı Vâhibü’l-Atâya Hazretleri’ndendir.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,