İrfan Kaynaklarımız

Duyurular

Merhaba!

Yepyeni bir sayı ile huzurlarınızdayız; Rabbimize hudutsuz hamd ve senâ, Resûlüne nihâyetsiz salât ve selâm olsun!

Yepyeni bir hicrî yıla daha kavuştuk çok şükür; 1428, İslâm âlemine hayırlar, nusretler, zaferler getirsin.

Âlemlerin Rabbi, âlemimizi Nûr’uyla, Rahmmet’iyle aydınlatsın!

Gözümüzün nûru ‘namaz’ bu ayki kapak konumuz.

Namaz: Hakîkî istikbâlin gerçek anahtarı. Bizi insan kılan, insanı sultan eden Rahmânî tılsım.

Hak Teâlâ bizi ve neslimizi namazdan ayırmasın!

Kanaatimiz o ki, besleneceğimiz çeşmeleri şaşırmazsak başta namaz olmak üzere istikamet yolundan da sapmayız.

‘Kaynak’ bunun için çok mühim.

Yahut diğer bir ifadeyle ‘ölçüler ve usuller’.

‘İrfan Mektebi’ dergisi için asıl ‘mihenk’ ‘edille-i şer’iye’dir. Kur’ân ve sünnet ölçüleri esas irfan menbalarımız ve irfan evimizin mukaddes sütunlarıdır.

Selef-i sâlihîn baş tâcımızdır.

Ümmetin icmâı, imamlarımızın içtihadları pusulamızdır.

Ehli sünnet ve’lmcemaat îtikad ve amel düsturlarına göre yazılmış bütün tefsirler irfan çatımızın mübârek tuğlalarıdır.

14 asırdır mü’minlere imdâd eden peyggamber vârisi imamlar, müceddidler, kutublar, şeyhler, üstadlar İrfan Mektebi’nin mürşidleri, müderrisleri, hocaları, muallimleridirler.

Mehmed Âkif merhûmun “Kur’ân’dan alıp ilhâmı, asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı’ mısraıında ifade ettiği hakîkate bu asırda Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’la mazhar olduğu için İrfan Mektebi’nde Kur’ân’ın mânevî bir tefsiri olan Risâle-i Nûr derslerine ağırlık verilmektedir. Risâle-i Nûr, bu asır insanlarına Allah’ın nîmeti ve Rahmeti’nin parlak bir tecellîsidir.

Hak Teâlâ istifademizi ziyâde eylesin. Âmîn.

İrfan Mektebi, her geçen gün daha da gelişiyor, teveccüh ve dûalarınızla daha faydalı bir hâli kazanıyor hamdolsun.

Bu sayımızda namazın neredeyse bütün yönlleriyle alâkalı geniş bir dosya hazırladık; istifadenize takdîm ediyoruz.

Bir de size bir müjdemiz var: Üsküp’lü âlim büyüğümüz, Muhterem Câvid Saraçoğlu’nun hârika bir şiirini neşrediyoruz; gelecek sayılarımızda da aynı şekilde devam edeceğiz inşâallah.

DÜZELTME VE ÖZÜR

Geçen sayımızda Mehmed Lütfi Eymen imzalı “Kur’ân’da her şey vardır” başlıklı yazıda (s. 26) bir âyet sehven yanlış yazılmıştır. Âyetin doğrusu şu şekildedir:

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دينِ اللّٰهِ اَفْوَا جًا Ayrıca Cemaleddin Şener imzalı “Hacılara velâyetten bir nasip var” başlıklı yazı (s. 44) renk olarak hatalı basılmıştır. Bütün okurlarımızdan ve yazarlarımızdan özür diliyoruz. Yazıları düzeltilmiş olarak internet sitemizden okuyabilirsiniz. Noksanlıklarımızdan ve hatalarımızdan dolayyı Cenâb-ı Hak’tan af diliyor, sizlerden de duâlarınızda bize yer vermenizi istirham ediyoruz. Buyurun, İrfan Mektebi’nin sayfalarında seyahat edelim şimdi. Feyziniz ziyâde, istifâdeniz bol olsun efendim.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,